Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIVLAKA

Povjerenstvo za provedbu oglasa

KLASA: 112-03/20-01/02
URBROJ: 2188/09-04-20-5

Privlaka, 7. kolovoza 2020. godine

Na temelju oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka na radno mjesto viši stručni suradnik -  VODITELJ PROJEKTA na projektu “ ZAŽELI – faza II“ od  29. srpnja 2020. godine, Povjerenstvo za provedbu oglasa objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Kandidati čije su prijave potpune i pravodobne te koji ispunjavaju opće uvjete iz oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka na radno mjesto viši stručni suradnik - VODITELJ PROJEKTA na projektu “ZAŽELI – faza II “ su:

  1. G.G, 1991. godište, Vinkovci
  2. M.M. 1994. godište, Privlaka.

Kandidati čije su prijave potpune i pravodobne te koji ispunjavaju opće  uvjete iz oglasa pozivamo  na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, dana 13. kolovoza (četvrtak) 2020. godine u 09:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Privlaka, Faličevci 7, 32 251 Privlaka, koja će se sastojati od pisanog testiranja i usmenog razgovora (intervjua) nakon provedbe testiranja.

Izvori za provedbu testiranje:

  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19)
  2. Upute za prijavitelje Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II
  3. Upute za korisnike sredstava- Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020.
  4. Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine 7/2009).

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% na provedenom pisanom testiranju.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na Oglas.

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti ponijeti osobnu iskaznicu i kemijsku olovku.

POVJERENSTVO
ZA PROVEDBU OGLASA

 

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun