Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 022-05/21-01/01
URBROJ: 2188/09-02-21-1

Privlaka, 09. veljače 2021. godine

Na temelju članka 13. Programa poticanja stambenog zbrinjavanja na području Općine Privlaka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 05/16, 16/20), općinski načelnik Općine Privlaka raspisuje

JAVNI POZIV ZA POTICANJE STAMBENOG ZBRINJAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE PRIVLAKA ZA 2021. GODINU

I.

Na ovaj javni poziv mogu se javiti obitelji:

 1. čiji članovi nisu stariji od 45 godina
 2. s prebivalištem na području Općine Privlaka
 3. čiji članovi nemaju u svom vlasništvu nekretninu niti riješeno stambeno pitanje
 4. čiji članovi nemaju nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati nadležna Porezna uprava niti nepodmirenih obveza prema Općini Privlaka
 5. čiji članovi nisu kao porezni obveznici prikazani na službenim stranicama Porezne uprave kao dužnici.

II.

Programom su određene sljedeće vrste poticaja:

 1. poticaj za kupovinu stambenih objekata na području Općine Privlaka koji se nalaze na području potpuno izgrađene komunalne infrastrukture (cesta, voda, struja) u iznosu od 30.000,00 kuna,
 2. poticaj za kupovinu neizgrađenog građevinskog zemljišta koji se nalaze na području potpuno izgrađene komunalne infrastrukture (cesta, voda, struja) u iznosu od 20.000,00 kuna,
 3. poticaj za gradnju stambenog objekta u iznosu od 30.000,00 kuna.

III.

Uz zahtjev za dodjelu poticaja za stambeno zbrinjavanje po ovome Programu potrebno je priložiti:

 1. Vjenčani list
 2. Potvrdu o prebivalištu svih članova obitelji
 3. Izjava o zajedničkom kućanstvu i broju članova obitelji
 4. Preslika osobne iskaznice za punoljetne članove obitelji
 5. Rodne listove za maloljetne članove obitelji
 6. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava ne starija od 30 dana (za oba supružnika)
 7. Potvrda Općine Privlaka o nepostojanju duga prema općinskom proračunu (za oba supružnika)
 8. Ugovor ili drugi dokaz o kupovini nekretnine u 2021. godini (ako se traži sufinanciranje te vrste poticaja)
 9. Izjava pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da će u roku od 4 godine od dana kupovine neizgrađenog građevinskog zemljišta započeti s gradnjom stambenog objekta, a o čemu će dostaviti prijavu početka građenja, kao dokaz
 10. Dokaz o početku građenja za vrstu poticaja iz točke II., mjera 3.
 11. Izjava pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da će nekretnina za koju se traži poticaj za kupnju, odnosno koja se namjerava graditi, biti nekretnina kojom će riješiti stambeno pitanje svoje obitelji te na kojoj će prijaviti svoje prebivalište, a što se dokazuje uvjerenjem o prebivalištu
 12. Uvjerenje nadležnog Općinskog suda da ima/nema u vlasništvu nekretninu (za sve članove obitelji)
 13. Izjava o privoli (obrazac 1).

Uz  propisane dokumente, Jedinstveni upravni odjel može tražiti i dopunu dokumentacije, ovisno o vrsti poticaja koji se traži.

IV.

Ovaj javni poziv otvoren je do iskorištenja Proračunom predviđenih sredstva, odnosno do kraja 2021. godine.

V.

Zahtjev za poticanje stambenog zbrinjavanja podnosi se u pisanom obliku uz svu potrebnu dokumentaciju, na adresu: Općina Privlaka, Faličevci 7, s naznakom: Javni poziv – poticanje stambenog zbrinjavanja za 2021. godinu“.

S korisnicima koji udovoljavaju uvjetima Programa, općinski načelnik Općine Privlaka zaključuje Ugovor o dodjeli poticaja.

Korisnik je obvezan prije potpisa ugovora dostaviti kao instrument osiguranja provedbe ugovora zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos ukupno odobrenih sredstava.

Korisnik je pri sklapanju ugovora dužan dati Izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da će namjenski utrošiti sredstva te da najmanje deset godina neće prodati nekretninu za koju traži poticaj.

OPĆINSKI NAČELNIK
Darko Galić

 

                                                                                                                

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun