Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Općinski načelnik

KLASA: 035-01/21-01/02
URBROJ: 2188/09-02-21-1

Privlaka, 28. prosinca 2021. godine

Na temelju članka 25. stavak 1. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 75/21), članka 2. Naputka o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja („Narodne novine“ broj 132/21) te članka 45. Statuta Općine Privlaka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 04/18, 03/20 i 04/21), Općinski načelnik donosi

PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA OPĆINE PRIVLAKA

 

Članak 1.

Planom klasifikacijskih oznaka Općine Privlaka (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se klasifikacija prema upravnom području ili djelatnosti i klasifikacija prema obliku, a koje će se koristit u određivanju klasifikacijskih oznaka prilikom osnivanja predmeta, za pismena koja se pojavljuju u obavljanju poslova Općine Privlaka, kako slijedi:

 

Glavna grupa, grupa i podgrupa

Brojčana oznaka dosjea

Naziv upravnog područja ili djelatnosti i djelatnosti unutar podgrupe

0

 

DRŽAVA I DRUŠTVO, USTROJSTVO DRŽAVNE VLASTI I UPRAVA

00

 

DRŽAVA I DRUŠTVO

001

 

Strateško planiranje

001-01

01

Planiranja i strategije (općenito)

003

 

Državna imovina

003-01

01

Upravljanje i raspolaganje državnom imovinom

003-02

01

Upravljanje trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

003-03

01

Registar državne imovine

003-04

01

Ostalo

004

 

Ljudska prava i temeljne slobode

004-01

01

Ostalo

006

 

Političke stranke

006-01

01

Političke stranke (općenito)

008

 

Informiranje

008-01

01

Pristup informacijama

008-02

01

Javno informiranje

008-03

01

Ostalo

009

 

Zaštita osobnih podataka

009-01

01

Praćenje i provedba propisa o zaštiti osobnih podataka

009-02

01

Imenovanje službenika za zaštitu osobnih podataka

009-03

01

Ostalo

01

 

DRŽAVNO UREĐENJE

010

 

Grb, zastava i himna

010-01

01

Grb

010-02

01

Zastava

010-03

01

Ostalo

012

 

Izborni sustav

012-01

01

Registar birača

012-02

01

Provedba izbora

012-03

01

Financiranje političkih aktivnosti

012-04

01

Izborna promidžba

012-05

01

Ostalo

013

 

Referendum i drugi oblici sudjelovanja građana u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave

013-01

01

Referendum i drugi oblici osobnog sudjelovanja građana

013-02

01

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

02

 

TIJELA DRŽAVNE VLASTI I DRUGA JAVNOPRAVNA TIJELA

024

 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

024-01

01

Poslovi županija, gradova i općina

024-02

01

Ustrojstvo

024-03

01

Rad tijela

024-04

01

Izrada i donošenje akata

024-05

01

Ostalo

029

 

Radna tijela u sastavu javnopravnih tijela

029-01

01

Osnivanje povjerenstava, radnih skupina i drugih radnih tijela

029-02

01

Imenovanja unutarnjih i vanjskih stručnjaka

029-03

01

Imenovanja i razrješenja članova radnih skupina

029-04

01

Ostalo

03

 

UPRAVNO POSLOVANJE

030

 

Organizacija, metode i tehnike rada

030-01

01

Organizacija rada i radni procesi

034

 

Upravni postupak i upravni spor

034-01

01

Opći upravni postupak

034-02

01

Upravni spor

034-03

 

Usklađenje posebnih zakona sa zakonom kojim se uređuje opći upravni postupak

034-04

01

Izvještaj o stanju rješavanja upravnih stvari

034-05

01

Izdavanje potvrda (općenito)

034-06

01

Ostalo

035

 

Uredsko poslovanje

035-01

01

Donošenje plana klasifikacijskih oznaka i plana brojčanih oznaka

035-02

 

Postupanje s pismenima

035-03

01

Evidencije

035-04

01

Obrasci

035-05

 

Oblik, sadržaj i način izrade pismena

035-06

01

Primjena informacijske tehnologije u uredskom poslovanju

035-07

01

Ostalo

036

 

Upravljanje dokumentarnim gradivom

036-01

01

Čuvanje, zaštita, obrada, vrednovanje, odabiranje, pretvorba, korištenje, izlučivanja dokumentarnog gradiva

036-02

01

Predaja arhivskog gradiva nadležnom arhivu

036-03

01

Ostalo

038

 

Pečati, žigovi i štambilji

038-01

01

Odobrenje za izradu pečata i žigova s grbom RH

038-02

01

Upotreba, čuvanje i uništavanje

038-03

01

Izrada štambilja

038-04

01

Ostalo

04

 

UPRAVNI, INSPEKCIJSKI I DRUGI NADZORI U JAVNOPRAVNIM TIJELIMA

040

 

Nadzor nad zakonitošću akata

040-01

01

Nadzor zakonitosti pojedinačnih i općih akata

040-03

01

Ostalo

041

 

Nadzor nad zakonitošću rada

041-01

01

Nadzor nad zakonitošću rada javnopravnih tijela, službenika u javnopravnim tijelima, uključujući nadzor zakonitosti i načina rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

041-02

01

Ostalo

043

 

Upravna inspekcija

043-01

01

Poslovi inspekcijskog nadzora

043-02

01

Postupanje po prijavama

044

 

Ostali nadzori

044-01

01

Ostali nadzori

05

 

PREDSTAVKE, MOLBE, PRIJEDLOZI I PERITUŽBE

050

 

Predstavke i pritužbe na rad javnopravnih tijela

050-01

01

Predstavke i pritužbe građana, organizacija civilnog društva i udruga

052

 

Ostale predstavke i pritužbe

052-01

 

Ostale predstavke i pritužbe

053

 

Molbe i prijedlozi

053-01

01

Molbe i prijedlozi upućeni javnopravnim tijelima

06

 

ODLIKOVANJA, JAVNE NAGRADE I PRIZNANJA

060

 

ODLIKOVANJA

060-01

01

Postupak odlikovanja domaćih pravnih i fizičkih osoba

061

 

Javne nagrade i priznanja

061-01

01

Javne nagrade i priznanja za dostignuća u kulturi, umjetnosti i sportu

061-02

01

Druge javne nagrade i priznanja

07

 

VJERSKE ZAJEDNICE

070

 

Odnos države i vjerskih zajednica

070-01

01

Vjerske zajednice (općenito)

08

 

DUŽNOSNICI

081

 

Dužnosnicu u JLP(R)S regionalna samouprave

081-01

01

Prava i obveze dužnosnika u JLP(R)S

1

 

RAD I RADNI ODNOS

10

 

ZAPOŠLJAVANJE

100

 

Politika zapošljavanja

100-01

01

Zapošljavanje osoba s invaliditetom

103

 

Usmjerenje u zanimanja

103-01

01

Ostalo

11

 

RADNI ODNOS

110

 

Zaposleni u javnom sektoru

110-01

01

Prava i obveze zaposlenih u javnom sektoru (općenito)

110-02

01

Registar zaposlenih

110-03

01

Evidencije zaposlenih

110-04

01

Ovlaštenja za potpisivanje

112

 

Zasnivanje i prestanak radnog odnosa

112-01

01

Radni odnos na određeno ili neodređeno vrijeme

112-02

01

Prijam u službu na određeno ili neodređeno vrijeme

112-03

01

Prestanak službe

112-04

01

Stavljanje na raspolaganje

112-05

01

Premještaji

112-06

01

Napredovanja

112-07

01

Ugovor o djelu

112-08

01

Ugovor o autorskom djelu

112-09

01

Dopunski rad

112-10

01

Ostalo

113

 

Radno vrijeme, odmori, dopusti i bolovanja, obustave rada

113-01

01

Radno vrijeme

113-02

01

Odmori

113-03

01

Dopusti

113-04

01

Bolovanja

113-05

01

Obustave rada

113-06

01

Ostalo

114

 

Radni sporovi, materijalna i disciplinska odgovornost

114-01

01

Radni sporovi

114-02

01

Disciplinska odgovornost

114-03

01

Materijalna odgovornost i ostalo

115

 

Zaštita na radu

115-01

01

Zaštita na radu

115-02

01

Ozljeda na radu

115-03

01

Ostalo

116

 

Inspekcija rada

116-01

01

Inspekcijski poslovi u području rada

116-02

01

Inspekcijski poslovi iz područja zaštite na radu

116-03

01

Ostalo

117

 

Radni staž

117-01

01

Minuli rad

117-02

01

Ostalo

119

 

Upravljanje ljudskim potencijalima, ocjenjivanje i ostalo

119-01

01

Ocjenjivanje

12

 

PLAĆE

120

 

Stjecanje plaće

120-01

01

Utvrđivanje plaće

120-02

01

Dodaci na plaću

120-03

01

Ostalo

121

 

Ostala primanja po osnovi rada

121-01

01

Dnevnica

121-02

01

Naknada za prijevoz na posao i s posla

121-03

01

Naknada za topli obrok

121-04

01

Regres za godišnji odmor

121-05

01

Pomoć u slučaju smrti

121-06

01

Jubilarna nagrada

121-07

01

Otpremnina

121-08

01

Ostalo

13

 

STRUČNO USAVRŠAVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

130

 

Tečajevi, savjetovanja i stručna putovanja

130-01

01

Tečajevi, savjetovanja i seminari

130-02

01

Stručna putovanja

130-03

01

Ostalo

132

 

Vježbenici, pripravnici i stručna praksa

132-01

01

Stručno osposobljavanje

132-02

01

Stručna praksa

133

 

Državni, stručni i pravosudni ispit

133-01

01

Državni ispit

14

 

MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

140

 

Mirovinsko osiguranje

140-01

01

Ostalo

2

 

UNUTARNJI POSLOVI

20

 

NACIONALNA SIGURNOST- UNUTARNJI POSLOVI

200

 

Nacionalna sigurnost, unutarnji poslovi, osiguranja i ostalo

200-01

01

Poslovi informacijske sigurnosti

200-02

01

Osiguranje objekata i prostora

21

 

JAVNA SIGURNOST

210

 

Uprava policije

210-01

01

Ostalo

211

 

Sigurnost u prometu

211-01

01

Poslovi sigurnosti u prometu

211-02

01

Ostalo

23

 

OSTALI UNUTARNJI POSLOVI

230

 

Organizacija civilnog društva

230-01

01

Udruge (općenito)

230-02

01

Neprofitne organizacije

230-03

01

Ostalo

231

 

Javna okupljanja

231-01

01

Najave okupljanja

231-02

01

Osiguranja

231-03

01

Ostalo

24

 

SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

240

 

Civilna zaštita

240-01

01

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite

240-02

01

Stožeri civilne zaštite

240-03

01

Operativne snage sustava civilne zaštite

240-04

01

Popuna i mobilizacija

240-05

01

Obuka i vježbe

240-06

01

Ostalo

241

 

Uzbunjivanja i obavješćivanja

241-01

01

Sustav za uzbunjivanje i obavješćivanje

242

 

Inspekcijski nadzor u području civilne zaštite

242-01

01

Nadzor

242-02

01

Inspekcijski poslovi

245

 

Zaštita od požara i eksplozija

245-01

01

Preventivne i operativne mjere zaštite od požara i eksplozija

245-02

01

Inspekcijski poslovi u području zaštite od požara

246

 

Zaštita i spašavanje

246-01

01

Sustav zaštite i spašavanja građana

25

 

VATROGASTVO

250

 

Ustrojavanje, osnivanje i rad vatrogasnih postrojbi i vatrogasnih zajednica

250-01

01

Obveze i osnivanje vatrogasnih postrojbi

250-02

01

Suglasnost za imenovanje zapovjednika

254

 

Inspekcijski nadzor u sustavu vatrogastva

254-01

01

Inspekcijski nadzor

3

 

GOSPODARSTVO

30

 

GOSPODARSKI SUSTAV I EKONOMSKA POLITIKA

300

 

Gospodarsko planiranje

300-01

01

Instrumenti i mjere gospodarske politike

302

 

Gospodarski razvoj

302-01

01

Razvoj i unapređenje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva

303

 

Gospodarska suradnja

303-01

01

Gospodarska suradnja u zemlji

306

 

Ekonomska politika

306-01

01

Programi

307

 

Tržište

307-01

01

Zaštita potrošača

31

 

INDUSTRIJA, RUDARSTVO, ZANATSTVO I PODUZETNIŠTVO

310

 

Industrija i rudarstvo

310-01

01

Industrija

310-02

01

Ostalo

311

 

Poduzetništvo, obrt i zadrugarstvo

311-01

01

Malo i srednje poduzetništvo

32

 

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO,VETERINARSTVO, LOVSTVO, RIBARSTVO,VODNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITA MORA TE STOČARSTVO

320

 

Poljoprivreda

320-01

01

Poljoprivredno zemljište

320-02

01

Ostalo

321

01

Šumarstvo

321-01

01

Šume i šumsko zemljišta

322

 

Veterinarstvo

322-01

01

Zaštita životinja

322-02

01

Veterinarske usluge

322-03

 

Veterinarska inspekcija

322-04

01

Ostalo

323

 

Lovstvo

323-01

01

Zaštita i korištenje divljači

325

 

Vodno gospodarstvo i zaštita mora

325-01

01

Zaštita od štetnog djelovanja voda

325-02

01

Upravljanje vodnim dobrom i njegovo korištenja

325-03

01

Navodnjavanje i meliorizacijska odvodnja

325-04

01

Suglasnost u vodnom gospodarstvu

325-05

01

Doprinosi i naknade u vodnom gospodarstvu

325-06

01

Ostalo

326

 

Stočarstvo

326-01

01

Programi razvoja stočarstva

326-02

01

Ostalo

33

 

TRGOVINA, OTKUP I OPSKRBA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

335

 

Ugostiteljstvo

335-01

01

Ugostiteljska djelatnost

34

 

PROMET I KOMUNIKACIJE

340

 

Cestovni promet

340-01

01

Izgradnja i održavanje cestovne infrastrukture

340-02

01

Autobusni i kamionski kolodvori

340-04

01

Sigurnost u cestovnom prometu

340-05

01

Ostalo

341

 

Željeznički promet

341-01

01

Sigurnost u željezničkom prometu

341-02

01

Ostalo

344

 

Elektroničke komunikacije i poštanske usluge

344-01

01

Poštanske usluge

344-02

01

Elektroničke komunikacije

35

 

PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE

350

 

Prostorno uređenje

350-01

01

Strateški dokumenti prostornog uređenja

350-02

01

Prostorni planovi

350-03

01

Praćenje stanja u prostoru

350-04

01

Provedba prostornih planova

350-05

01

Uređenje građevinskog zemljišta i imovinski instituti uređenja građevinskog zemljišta

350-06

01

Nadzor iz područja uređenja građevinskog zemljišta

351

 

Zaštita okoliša

351-01

01

Mjere zaštite okoliša i održivi razvitak

351-02

01

Studije utjecaja na okoliš

351-03

01

Mjere ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama

351-04

01

Gospodarenje otpadom

351-05

01

Ostalo

352

 

Zaštita prirode

352-01

01

Zaštita i očuvanje prirode

36

 

GRADITELJSTVO, KOMUNALNI POSLOVI, PROCIJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA I ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU

361

 

Gradnja građevina i obnova

361-01

01

Gradnja građevina

361-02

01

Građevinska dozvola

361-03

01

Uporabna dozvola

361-04

01

Legalizacija bespravno sagrađenih objekata

361-05

01

Tehnički pregledi

361-06

01

Ostalo

363

 

Komunalni poslovi

363-01

01

Komunalne djelatnosti

363-02

01

Komunalna naknada

363-03

01

Komunalno redarstvo

363-04

01

Ostalo

364

 

Procjena tržišne vrijednosti nekretnina

364-01

01

Procjena tržišne vrijednosti nekretnina

365

 

Energetska učinkovitost u zgradarstvu

365-01

 

Poslovi vezani uz energetsku učinkovitost u zgradarstvu

365-02

 

Smanjenje emisije štetnih plinova

365-03

01

Energetska obnova zgrada

363-04

01

Ostalo

37

 

STAMBENO GOSPODARSTVO, STAMBENO ZBRINJAVANJE I STAMBENI ODNOSI

370

01

Stambena politika

370-01

01

Stanovi za službene potrebe

371

 

Stambeni odnosi

371-01

01

Stambeno zbrinjavanje

371-02

01

Natječaji

372

 

Poslovni prostor

372-01

01

Poslovni prostor koji koriste javnopravna tijela

372-02

01

Zakup poslovnog prostora

372-03

01

Natječaji

373

 

Reprezentativni objekti i objekti pod posebnom zaštitom

373-01

01

Restauriranje

373-02

01

Čuvanje i održavanje

373-03

01

Korištenje objekata pod posebnom zaštitom

373-04

01

Ostalo

38

 

GOSPODARSKA DOGAĐANJA, PROMIĐBA I MARKETING, TEHNOLOŠKI RAZVOJ, INTELEKUALNO VLASNIŠTVO, STANDARDI I TEHNIČKI NORMATIVI

382

 

Promidžba i marketing

382-01

 

Poslovi vezani uz promidžbu i marketing

39

 

ENERGETIKA

390

 

Istraživanja u području energetike

390-01

01

Istraživanja iz područja nafte i naftnih derivata

4

 

FINANCIJE

40

 

FINANCIJE (OPĆENITO)

400

 

Financijsko-planski dokumenti

400-01

01

Proračun

400-02

01

Financijski planovi

400-03

01

Periodični obračuni

400-04

01

Financijski izvještaji

400-05

01

Planovi nabave

400-06

01

Ostalo

401

 

Knjigovodstveno-računovodstveno poslovanje

401-01

01

Računi

401-02

01

Predračuni

401-03

01

Ugovori o cesiji

401-04

01

Ostalo

402

 

Financiranje

402-01

01

Financiranje gospodarskih djelatnosti

402-02

01

Financiranje javnih potreba

402-03

01

Refundacije

402-04

01

Povrat

402-05

01

Sufinanciranje

402-06

01

Financiranje iz proračuna

402-07

01

Fondovi

402-08

01

Ostalo

403

 

Kreditiranje

403-01

01

Krediti

403-02

01

Jamstva

403-03

01

Potraživanja

403-04

01

Ostalo

406

 

Upravljanje imovinom i nabavljanje imovine

406-01

01

Javna nabava

406-02

01

Inventure

406-03

01

Upravljanje nekretninama i pokretninama

406-04

01

Ostalo

41

 

JAVNE FINANCIJE

410

 

Porezi i trošarine

410-01

01

Porez iz osobnog dohotka

410-02

01

Spomenička renta

410-03

01

Povrat poreza

410-04

01

Porez na promet nekretnina

410-05

01

Porez na dodanu vrijednost

410-06

01

Porezna kartica

410-07

01

Porez na korištenje javnih površina

410-08

01

Porez na dohodak

410-09

01

Ostalo

415

 

Naplaćivanje poreza, doprinosa i drugih obveza

415-01

01

Naplaćivanje poreza

415-02

01

Naplaćivanje doprinosa

415-03

01

Naplaćivanje pristojbi

415-04

01

Ovrhe

415-05

01

Ostalo

42

 

JAVNI RASHODI

420

 

Regresi, premije i kompenzacije

420-01

01

Regresi

420-02

01

Premije

420-03

01

Kompenzacije

420-04

01

Ostalo

421

 

Donacije, subvencije i humanitarna pomoć

421-01

01

Donacije

421-02

01

Subvencije

421-03

01

Humanitarna pomoć

421-04

01

Ostalo

43

 

DOHOCI KORISNIKA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

432

 

Poslovanje korisnika proračuna

432-01

01

Procedure o blagajničkom poslovanju

432-02

01

Vođenje propisane evidencije

432-03

01

Kontrola i nadzor

44

 

FINANCIJSKI ODNOSI S INOZEMSTVOM

440

 

Devizno poslovanje

440-01

01

Ostalo

442

 

Financiranje programa i projekata iz Fondova EU

442-01

01

Upravljanje i kontrola korištenja sredstava

45

 

NOVČANI I KREDITNI SUSTAV

453

 

Poslovi osiguranja

453- 01

01

Osiguranje

47

 

KONTROLA FINANCIJSKOG POSLOVANJA

470

 

Financijski nadzor

470-01

01

Financijska revizija

470-02

01

Proračunski nadzor

470-03

01

Fiskalna odgovornost

470-04

01

Financijska inspekcija

470-05

01

Ostalo

5

 

ZDRAVSTVENO, SOCIJALNA ZAŠTITA, BRANITELJI, DEMOGRAFIJA I OBITELJ

50

 

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

500

 

Zdravstvena zaštita

500-01

01

Sustav zdravstvene zaštite i zdravstveno osiguranje

500-02

01

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

500-03

01

Ostalo

502

 

Prava iz zdravstvenog osiguranja

502-01

01

Pravo na zdravstvenu zaštitu

502-02

01

Pravo na novčanu naknadu

502-03

01

Ozljeda na radu

502-04

01

Profesionalna bolest

502-05

01

Ostalo

504

 

Incidentna i krizna zdravstvena stanja

504-01

01

Poslovi vezano uz krizna zdravstvena stanja

504-02

01

Mjere i preporuke za suzbijanja epidemija

504-03

01

Mjere i preporuke za suzbijanja pandemija

540-02

01

Vode za ljudsku potrošnju

540-03

01

Ostalo

543

 

Ostalo iz zdravstva

543-01

01

Obavljanje mjera dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije

543-02

01

Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti

543-03

01

Ostalo

55

 

SOCIJALNA SKRB

550

 

Socijalna skrb (Općenito)

550-01

01

Planiranje potreba u području socijalne skrbi

550-02

01

Hrvatski crveni križ

550-03

01

Ostalo

551

 

Sustav socijalne skrbi i demografija

551-01

01

Novčane pomoći

551-02

01

Demografija

551-03

01

Ostalo

56

 

ZAŠTITA HRVATSKIH BRANITELJA,VOJNIH INVALIDA, I ŽRTAVA RATA

564

 

Spomen - obilježja

564-01

01

Grobovi i spomen-obilježja

6

 

OBRAZOVANJE,ZNANOST, KULTURA, SPORT I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA

60

 

OBRAZOVANJE

601

 

Predškolski odgoj

601-01

01

Osnivanje i rad ustanova predškolskog odgoja

601-02

01

Ostalo

602

 

Osnovno, srednje i visoko školstvo

602-01

01

Osnovno obrazovanje

602-02

01

Srednje obrazovanje

602-03

01

Visokoškolsko obrazovanje

604

 

Stipendiranje

604-01

01

Dodjela stipendija i kredita

61

 

KULTURA

610

 

Manifestacije i komemoracije

610-01

01

Kulturne manifestacije

610-02

01

Komemoracije i žalosti

610-03

01

Obilježavanje obljetnica i prigodnih datuma

612

 

Zaštita kulturne baštine

612-01

01

Podizanje spomenika povijesnim događajima i osobama

612-02

01

Zaštita i obrada arhivskog gradiva koje predstavlja kulturnu baštinu

612-03

01

Zaštita spomenika kulture

612-05

01

Financiranje programa zaštite kulturne baštine

612-07

01

Ostalo

62

 

SPORT

622

 

Sport (Općenito)

620-01

01

Sport

65

 

INFORMATIKA I DIGITALNO DRUŠTVO

650

 

Informatika

650-01

01

Informatička oprema

7

 

PRAVOSUĐE

70

 

POSLOVI PRAVOSUDNE UPRAVE

701

 

Odvjetništvo i pravna pomoć

701-01

01

Odvjetništvo

74

 

OSTALO IZ PRAVOSUDNOG SUSTAVA

740

 

Pravosudni sustav (općenito)

740-01

01

Nasljeđivanje

740-02

01

Upis u sudski registar

740-03

01

Ostalo

8

 

OBRANA

80

 

VOJNA OBVEZA

802

 

Dužnosti i pravo građana u obrani

802-01

01

Vojna obveza

9

 

VANJSKI I EUROPSKI POSLOVI, REGIONALNI RAZVOJ, GEODETSKI I KATASTARSKI POSLOVI, FONDOVI

EUROPSKE UNIJE I OSTALI POSLOVI

90

 

EUROPSKI POSLOVI

900

 

Sudjelovanje RH u radu tijela EU

900-01

01

Suradnja i koordinacija javnopravnih tijela u poslovima povezanim s EU

901

 

Korištenje sredstava EU

901-01

01

Strateški i operativni dokumenti i programi za korištenje sredstava EU

901-02

01

Ostalo

93

 

GEODETSKO - KATASTARSKI POSLOVI

931

 

Geodetska izmjera

931-01

01

Državne karte

931-02

01

Planovi i karte za posebne potrebe

931-03

01

Ostalo

932

 

Katastar zemljišta

932-01

01

Katastarske teritorijalne jedinice

932-03

01

Izrada geodetskih elaborata

932-04

01

Ostalo

936

 

Registar poslovnih jedinica

936-01

01

Ostalo

938

 

Čuvanje i korištenje podataka

938-01

01

Izdavanje izvadaka, prijepisa, potvrda i preslika podataka državne izmjere

938-02

01

Izdavanje izvadaka, prijepisa, potvrda i preslika katastra nekretnina

938-03

01

Izdavanje izvadaka, prijepisa, potvrda i preslika registra prostornih jedinica

938-04

01

Ostalo

939

 

Nacionalna infrastruktura prostornih podataka

939-01

01

Poslovi vezani uz NIPP

94

 

IMOVINSKO- PRAVNI POSLOVI

940

 

Imovina u državnom vlasništvu i vlasništvu JLP(R)S

940-01

01

Rješavanje imovinsko pravnih odnosa stambenih zgrada

940-02

01

Rješavanje imovinsko pravnih odnosa poljoprivrednog zemljišta

940-03

01

Rješavanje imovinsko pravnih odnosa šumskog zemljišta

940-04

01

Uknjižba prava vlasništva

940-05

01

Postupci podjele imovine

940-06

01

Prava i obveze JLP(R)S zbog područnih promjena

940-07

01

Ostalo

941

 

Poljoprivredno pravne mjere

941-01

01

Poljoprivredna strategija

941-02

01

Komasacija

941-03

01

Ostalo

943

 

Izvlaštenja

943-01

01

Utvrđivanje javnog interesa

943-02

01

Pismo namjere

943-03

01

Ostalo

945

 

Imovinsko pravni poslovi u vezi s poljoprivrednim zemljištem

945-01

01

Prijenos u državno vlasništvo

945-02

01

Prenamjena poljoprivrednog zemljišta

945-03

01

Ostalo

946

 

Imovinsko pravni poslovi u vezi sa šumama i šumskim zemljištem

946-01

01

Uređivanje pravnih odnosa na šumama i šumskim zemljištem u vlasništvu države

947-02

01

Ostalo

95

 

STATISTIKA

950

 

Organizacija i metode

950-01

01

Statistička istraživanja

950-02

01

Ostalo

953

 

Demografska i društvena statistika

953-01

01

Popis stanovništva

953-02

01

Statistika tržišta rada

953-03

01

Socijalne zaštite

953-04

01

Ostalo

958

 

Ostale statistike

958-01

01

Ostale statistike

97

 

EUROPSKA UNIJA

970

 

Europska unija

970-01

01

Članstvo EU

970-02

01

Projekti

970-03

01

Projektno financiranje

970-04

01

Ostalo

972

 

Strateško planiranje regionalnog razvoja

972-01

01

Strategija regionalnog razvoja

972-02

01

Županijske razvojne strategije

972-03

01

Lokalne razvojne strategije

972-04

01

Ostalo

99

 

OSTALO

990

 

Ostalo

990-01

01

Djelatnosti koje se prema sadržaju ne mogu uvrstiti u podgrupe 000 do 989

 

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu 01. siječnja 2022. godine, a objavit će se na službenoj internetskoj stranici Općine Privlaka.

OPĆINSKI NAČELNIK

Darko Galić

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun