Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal III“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA

Općinski načelnik

KLASA: 035-01/21-01/03
URBROJ: 2188/09-02-21-1

Privlaka, 28. prosinca 2021. godine

Na temelju članka 27. stavka 5. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 75/21) te članka 45. Statuta Općine Privlaka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 04/18, 03/20 i 04/21), Općinski načelnik donosi

PLAN BROJČANIH OZNAKA USTROJSTVENIH JEDINICA I SLUŽBENIH OSOBA OPĆINE PRIVLAKA

 

Članak 1.

Općina Privlaka koristit će u svom uredskom poslovanju novu brojčanu oznaku 2196-22, sukladno odredbama Ministarstva pravosuđa i uprave o uspostavljanju informacijskog sustava e-Popis brojčanih oznaka.

Članka 2.

Brojčane oznake ustrojstvenih jedinica i službenih osoba Općine Privlaka određuju se sukladno unutarnjem ustrojstvu Općine Privlaka kako slijedi:

2196-22-01 - Jedinstveni upravni odjel

2196-22-02 - Općinski načelnik

2196-22-03 - Općinsko vijeće

Članak 3.

Ovaj Plan brojčanih oznaka ustrojstvenih jedinica i službenih osoba Općine Privlaka stupa na snagu 01. siječnja 2022. godine, a objavit će se na službenoj internetskoj stranici Općine Privlaka.

OPĆINSKI NAČELNIK

Darko Galić

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun