Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA

Općinski načelnik

KLASA: 363-05/23-01//01
URBROJ: 2196-22-02-23-1

Privlaka, 11. rujna 2023. godine

JAVNI POZIV ZA OTKUP DRVNE MASE

Pozivaju se svi zainteresirani ponuditelji da dostave svoje ponude za otkup drvne mase nastale uslijed olujnog i orkanskog vjetra dana 19. i 21. srpnja 2023. godine na području Općine Privlaka – miješana masa- debla i granje - drvna masa pogodna za iveranje.

Ponude moraju biti dostavljene do 15. rujna 2023. godine do 12,00 sati, na adresu Općine Privlaka, Faličevci 7, 32251 Privlaka.

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ponuda za otkup drvne mase“ na urudžbeni zapisnik ili preporučenom poštom na adresu Općine Privlaka.

Zainteresirani ponuditelji mogu izvršiti uvid u drvnu masu na terenu koja se nalazi na:

  • k.č. 113/1 - Ulica Faličevci
  • k.č. 1102 – Školska ulica (kod groblja)
  • k.č. 1438 – Ulica Josipa Kozarca.

Na dijelu k.č. 113/1 površina je ograđena žicom, omeđena rijekom Bosut i kanalom koji dijeli šumu Zvirinac i k.č. 113/1. Potrebno je posjeći odsječena stabla te očistiti navedenu česticu iveranjem.

Za navedeni posao potrebno je dostaviti ponudu po toni iverane mase.

Svu popratnu dokumentaciju s točnom odvagom, odabrani ponuditelj će dostaviti nakon izvršenog otkupa drvne mase.

Molimo da navedene čestice po završenom poslu budu očišćene od drvne mase.

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Darko Galić

                                                                                                                         

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun