Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...


Temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07 i 38/09), a u skladu s Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Privlaka ("Službeni vjesnik” Vukovarsko - srijemske županije broj 15/06) i Prostornim planom uređenja Općine Privlaka ("Službeni vjesnik” Vukovarsko - srijemske županije, broj 04/07), Općina Privlaka pristupila je izradi Detaljnog plana uređenja Gospodarske zone.  Radi izraženog interesa za gradnjom gospodarskih proizvodnih i poslovnih sadržaja na ovoj lokaciji izrada Detaljnog plana uređenja Gospodarske zone stavljena je u prioritet prostornog uređenja Općine Privlaka, te je Općinsko vijeće Općine Privlaka 15. srpnja 2009. godine donijelo Odluku o izradi Detaljnog plana uređenja Gospodarske zone ("Službeni vjesnik” Vukovarsko - srijemske županije, broj 12/09).  Detaljni plan uređenja Gospodarske zone za pojedine zahvate u prostoru utvrđuje:
- detaljne uvjete za gradnju i uređenje pojedinih zahvata u prostoru, u odnosu na njihovu namjenu, položaj i veličinu
- opće smjernice oblikovanja
- način priključivanja na komunalnu infrastrukturu
- mjere za zaštitu okoliša, prirodnih, krajobraznih, kulturno - povijesnih i drugih vrijednosti
Detaljni plan uređenja Gospodarske zone izrađuje se sukladno Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04), na digitalnoj podlozi u mjerilu 1:1.000 koju je osigurala Općina Privlaka. 

U skladu sa člankom 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07 i 38/09) Općina Privlaka je od tijela državne uprave i pravnih osoba s javnim ovlastima zatražila zahtjeve za izradu Detaljnog plana uređenja Gospodarske zone u Privlaci. 

U propisanom roku tražene zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) iz područja svog djelokruga osigurali su: 
- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu prirode (dopis klasa: 612-07/09-49/0906 ur.broj: 532-08-0301/3-09-02 od 02. studenog 2009. godine)
- VUKOVARSKO - SRIJEMSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša (dopis klasa: 350-02/09-01/446, ur.broj: 2196/1-14-09-2 od 19. listopada 2009. godine)
- HAKOM - Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (dopis klasa: 350-05/09-01/6765, ur.broj: 376-10/SP-09-2 od 19. listopada 2009. godine)
- T-Mobile Hrvatska d.o.o. (dopis od 06. studenog 2009. godine)
- “VINKOVACKI VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. (dopis znak: 2055 od 27. listopada 2009. godine)
- HRVATSKE VODE - Vodnogospodarski odjel za vodno područje sliva Save; Vodnogospodarska ispostava “Biđ - Bosut” Vinkovci (dopis klasa: 350-02/05-01/0005, ur.broj: 374-3101-1-09-14 od 09. studenog 2009. godine)
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., Distribucijsko područje “Elektra Vinkovci” (dopis broj i znak: 400900401/6869/09MB od 09. studenog 2009. godine)
- PLINARA ISTOCNE SLAVONIJE d.o.o. (dopis broj: 1142/09 od 17. studenog 2009. godine)
te su svi dobiveni podaci ugrađeni u Plan. 

Po dobivanju katastarsko - geodetske podloge, usuglašavanju svih elemenata koncepcije urbanističkog rješenja, te pribavljanju zahtjeva, podataka i dokumentacije od tijela državne uprave i pravnih osoba s javnim ovlastima, stručni tim CPA je izradio i za potrebe prethodne rasprave Općini Privlaka predao elaborat:

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun