Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članka 31. stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš ("Narodne novine", broj 03/17) i članka 45. Statuta Općine Privlaka ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije, broj 04/18), Općinski načelnik Općine Privlaka, dana 01. ožujka 2018. godine, donio je

ODLUKU
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš
za II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Privlaka

I.

(1) Načelnik Općine Privlaka je dana 18. siječnja 2018. godine donio Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Privlaka (klasa: 350-01/17-01/05, urbroj: 2188/09-02-18-55), prema kojoj je Općina Privlaka provela postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune PPUO Privlaka.

(2) U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Privlaka neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, temeljem čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

II.

(1) Predmet II. izmjena i dopuna PPUO Privlaka uključuje:

 • izmjene i dopune u svrhu ostvarivanja gospodarskih i razvojnih programa Općine Privlaka;
 • usklađivanje PPUO Privlaka sa Zakonom o prostornom uređenju, posebice preispitivanje potrebe izrade prostornih planova užih područja te određivanje uređenih i neuređenih dijelova neizgrađenog dijela građevinskog područja naselja i određivanje dijelova građevinskih područja naselja planiranih za urbanu preobrazbu u skladu sa smjernicama iz članka 201. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13 i 65/17);
 • usklađivanje PPUO Privlaka s ostalim zakonima i propisima koji imaju utjecaja na prostorno uređenje,
 • izradu novih kartografskih prikaza PPUO Privlaka u elektroničkom obliku vektorskog zapisa georeferenciranog u službenoj kartografskoj projekciji HTRS96 u skladu s Uredbom o informacijskom sustavu prostornog uređenja ("Narodne novine", broj 115/15);
 • usklađivanje PPUO Privlaka sa II. i III. izmjenama i dopunama Prostornog plana Vukovarsko - srijemske županije ("Službeni vjesnik" Vukovarsko - srijemske županije, broj 07/02, 08/07, 09/07 - ispravak, 09/11 i 19/14);
 • izmjene i dopune PPUO Privlaka u skladu sa prihvaćenim pojedinačnim inicijativama pravnih i fizičkih osoba;
 • izmjene i dopune PPUO Privlaka u skladu sa zahtjevima, podacima, planskim smjernicama odnosno propisanim dokumentima koje temeljem članka 90. ZPU dostave javnopravna tijela propisana posebnim propisima.

(2) Po donošenju II. izmjena i dopuna PPUO Privlaka u "Službenom vjesniku" Vukovarsko - srijemske županije objavit će se pročišćeni tekst Odredbi za provođenje u koji će biti ugrađene sve dosadašnje izmjene i dopune Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Privlaka.

III.

(1) U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš, Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka zatražio je mišljenja o potrebi strateške procjene od javnopravnih tijela navedenih u članku VII. Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene.

 

(2) U tijeku postupka zaprimljena su sljedeća mišljenja:

 • mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike od 15. veljače 2018. godine, prema kojemu za planirane II. izmjene i dopune PPUO Privlaka ne treba provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš vezano uz područje zaštite i očuvanja prirode (bioraznolikost, zaštićena područja) i da su planirane II. izmjene i dopune PPUO Privlaka prihvatljive za ekološku mrežu (Klasa: 612-07/18-58/32, Urbroj: 517-07-2-2-18-2)
 • mišljenje Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, Odsjeka za zaštitu okoliša i prirode od 29. siječnja 2018. godine da za II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Privlaka nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš (Klasa: 351-03/18-02/7, Urbroj: 2196/1-14-01-18-2);
 • mišljenje Hrvatskih voda d.o.o., VGO za srednju i donju Savu, VGI za mali sliv “Biđ - Bosut” od 23. siječnja 2018. godine da II. izmjene i dopune PPUO Privlaka neće imati značajnijih negativnih utjecaja na sastavnice okoliša iz nadležnosti Hrvatskih voda, te se ne očekuju negativni utjecaji na vodni okoliš nije potrebna provedba postupka strateške procjene utjecaja na okoliš (Klasa: 350-02/17-01/0000508, Urbroj: 374-3101-1-18-5);
 • mišljenje Hrvatskih šuma d.o.o. - Uprava šuma Podružnica Vinkovci od 20. veljače 2018. godine da II. izmjene i dopune PPUO Privlaka neće imati značajan utjecaj na okoliš te da nije potrebna provedba postupka strateške procjene utjecaja na okoliš (UR. broj VK-06-17-1014/04).

IV.

(1) U provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš sagledan je mogući utjecaj planiranih II. izmjena i dopuna PPUO Privlaka na sastavnice okoliša te je primjenom kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš II. izmjena i dopuna PPUO Privlaka iz Priloga II. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš ("Narodne novine", broj 03/17) i slijedom mišljenja nadležnih javnopravnih tijela iz točke III. ove Odluke, utvrđeno je da II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Privlaka vjerojatno neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš i prirodu te stoga nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

(2) Vrednujući kriterije za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš iz Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja na plana i programa na okoliš utvrđuje se da se predmetne II. izmjene i dopune PPUO Privlaka mogu smatrati manjim izmjenama iz sljedećih razloga:

 • odnose se na izmjene i dopune tekstualnog i grafičkog dijela PPUO Privlaka koje uključuju usklađivanje s važećim propisima, izmjenama Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije, ugradnju planskih smjernica nadležnih javnopravnih tijela te ostale izmjene i dopune u skladu sa prihvaćenim pojedinačnim inicijativama pravnih i fizičkih osoba te su stoga potencijalni štetni utjecaji isti ili vrlo slični kao i za važeći Plan,
 • ne predstavljaju okvir za financiranje iz sredstava Europske unije,
 • predstavljaju okvir za provedbu zahvata za koje se provodi postupak procjene ne utjecaja na okoliš, odnosno omogućuju isključivo proširenje i preispitivanje građevinskih područja naselja,
 • u obuhvatu II. izmjena i dopuna PPUO Privlaka nalazi se područje ekološke mreže značajno za vrste i stanišne tipove HR2001414 - Spačvanski bazeni i područje ekološke mreže značajno za ptice HR1000006 - Spačvanski bazen iz Uredbe o ekološkoj mreži ("Narodne novine" broj 124/13 i 105/15), te se s obzirom na navedene ciljeve i programska polazišta ne očekuju novi značajni utjecaji planiranih izmjena Plana u odnosu na već postojeće utjecaje važećeg Plana, te je ocijenjeno je da se uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite okoliša i prirode može isključiti značajan utjecaj II. izmjena i dopuna PPUO Privlaka na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže,
 • obuhvat II. izmjena i dopuna PPUO Privlaka iz Odluke o izradi ne uključuje smanjenje površina šuma i/ili šumskog zemljišta u odnosu na važeći plan,
 • u tijeku je izrada Strateške studije utjecaja na okoliš II. izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije koji je prostorni plan višeg reda.

(3) Kako su potencijalni štetni utjecaji isti ili vrlo slični kao i za važeći Plan te da uz primjenu mjera zaštite okoliša i prirode iz Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije, uz poštivanje zahtjeva iz područja zaštite prirode, ne očekuju se značajni negativni utjecaji na sastavnice okoliša i bioraznolikost. II. izmjene i dopune PPUO Privlaka iz navedenih razloga vjerojatno neće imati značajan utjecaj na okoliš i prirodu, te je utvrđeno da za planirane II. izmjene i dopune PPUO Privlaka nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš, te da su predmetne izmjene i dopune prihvatljive za ekološku mrežu.

(4) Prilikom realizacije pojedinačnih zahvata provodit će se odgovarajući postupci sukladno posebnim propisima (zaštita prirode, zaštita okoliša, gospodarenje otpadom, prostorno uređenje, građenje itd.).

V.

Općina Privlaka o ovoj Odluci informirat će javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine", broj 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije i na službenoj internetskoj stranici Općine Privlaka www.opcina-privlaka.hr.

OPĆINSKI NAČELNIK
Darko Galić

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun