Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

UVOD


Zakonom o prostornom uređenju (NN 94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04) i pripadajućim podzakonskim aktima reguliran je način gospodarenja, zaštite i upravljanja prostorom kao temeljnim nacionalnim dobrom, u sklopu kojega značajno mjesto zauzima izrada dokumenata prostornog uređenja.  U skladu sa svojim zakonskim pravom i obvezom, a na temelju usvojenih dokumenata prostornog uređenja šireg područja (Strategija i Program prostornog uređenja Republike Hrvatske, Prostorni plan Vukovarsko - srijemske županije) Općina Privlaka je “Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru” utvrdila potrebu donošenja Prostornog plana uređenja Općine Privlaka kojim će se utvrditi svrhovita organizacija, korištenje i namjena prostora, te mjerila i smjernice za uređenje i zaštitu prostora Općine Privlaka.  U skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (NN 94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04) Prostornim planom uređenja Općine Privlaka potrebno je ostvariti slijedeće :
- definirati strategiju razvoja Općine Privlaka - uskladiti plan s dokumenatima prostornog uređenja šireg područja, kao i
prostornim planovima uređenja susjednih jedinica lokalne samouprave - utvrditi uvjete za uređenje područja Općine - odrediti svrhovito korištenje, namjenu, oblikovanje, obnovu i sanaciju
građevinskog i drugog zemljišta - smjernicama plana potaći razvoj gospodarstva - ostvariti planske preduvjete za gradnju građevina društvenog i javnog standarda - stvoriti preduvjete za kvalitetnije prometno i komunalno opremanje naselja - regulirati zaštitu osobito vrijednih dijelova prirode i spomenika kulturne baštine - stvoriti preduvjete za zaštitu okoliša i sanciju ugroženih dijelova prirode - osigurati sudjelovanje korisnika prostora u procesu izrade plana.
Po provedenom priukupljanju ponuda u skladu s Uredbom o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti (NN 14/02) izrada Prostornog plana uređenja Općine Privlaka povjerena je tvrtki CPA - Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. iz Zagreba kao najpovoljnijem ponuđaču.


Po potpisu ugovora CPA d.o.o. je pristupio pripremnim radovima na izradi PPUO Privlaka
koji su uključivali : - analizu postojeće dokumentacije za područje Općine Privlaka - analizu prirodne osnove i demografskih potencijala na području Općine Privlaka - analizu postavki iz prostornih planova šireg područja (Program i Strategija

prostornog razvitka Republike Hrvatske, Prostorni plana Vukovarsko - srijemske županije, SV VSŽ 07/02)
- analizu polazišta i razvojnih potencijala Općine Privlaka.
Za potrebe izrade PPUO Privlaka pribavljena je topografska karta područja Općine Privlaka u mj. 1:25.000 u digitalnom obliku (od Državne geodetske uprave, Odjela za kartografiju),
U skladu sa člankom 29. Zakona o prostornom uređenju (NN 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04) za potrebe izrade Plana prikupljeni su podaci i dokumentacija od tijela državne uprave i pravnih osoba s javnim ovlastima.  Svoje dopise i podatke dostavili su :  TIJELA DRŽAVNE UPRAVE:

- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu prirode (dopis klasa: 612-07/05-49/409, urbroj: 53208-02-2/5-05-5 od 25. listopada 2005. godine)
- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Osijeku (dopis klasa: 612-08/06-10/1003, urbroj: 532-04-09/13-06-46 od 14. travnja 2006. godine)
- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Policijska uprava Vukovarsko - srijemska, Odjel upravnih, inspekcijskih i poslova zaštite i spašavanja (dopis broj: 511-15-06/5-4306/1-05. od 06. listopada 2005. godine)
- MINISTARSTVO OBRANE, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša (dopis klasa: 350-02/05-01/131 ur.broj: 512M3-020202-05-5 od 17. studenog 2005. godine)
- URED DRŽAVNE UPRAVE U VUKOVARSKO - SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI, Ispostava u Vinkovcima, Pododsjek za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko - pravne poslove (dopisi: klasa: 350-02/05-01/207, urbroj: 2196-03/1-03-05-2 od 03. studenog 2005. godine i klasa: 350-05/05-01/114, urbroj: 2196-03/1-03-04-2 od 07. prosinca 2005. godine)
- URED DRŽAVNE UPRAVE U VUKOVARSKO - SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI, Služba za društvene djelatnosti - VUKOVAR (dopis klasa: 602-03/05-01/198, urbroj: 2196-04-04-05-1 od 10. listopada 2005. godine)
- URED DRŽAVNE UPRAVE U VUKOVARSKO - SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI, Služba za gospodarstvo - VUKOVAR (dopisi: klasa: 323-02/05-01/02, urbroj: 2196-02/1-02-05-1 od 24. listopada 2005. godine i klasa: 300-01/05-01/03, urbroj: 2196-02-02-05-2 od 31. listopada 2005. godine)
PRAVNE OSOBE S JAVNIM OVLASTIMA:
- HRVATSKE CESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta - Sektor za studije i projektiranje, Odjel za studije, zakonsku i tehničku regulativu (dopis broj: 300/2005-2442/1Ing.MP od 28. studenog 2005. godine)
- UPRAVA ZA CESTE ŽUPANIJE VUKOVARSKO - SRIJEMSKE (dopis klasa: 340-01/05-1/699, urbroj: 2188/1-06/05-1 od 11. listopada 2005. godine)
- HŽ HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o. - HŽ Infrastruktura, Razvoj i investicije (dopis broj: 5264/05 od 05. listopada 2005. godine)
- HRVATSKA POŠTA d.d. - Središte pošta Vukovar (dopis broj: SII/4.1.-369/2-05 KK od 13. listopada 2005. godine)
- T - HRVATSKI TELEKOM, HT - Hrvatske telekomunikacije d.d., Regija 4 - istok (dopis broj: 4BB 183956/05; JOP 1111548 od 07. studenog 2005. godine)
- T - MOBILE HRVATSKA d.o.o. Sektor za planiranje i izgradnju radijskih pristupnih mreža (dopis od 10. listopada 2005. godine)
- ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o., RJ Projektiranje i nadzor (dopis broj: 363 276 ŠD/TV od 11. listopada 2005. godine)
- HEP - OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o., Prijenosno područje Osijek (dopis broj i znak: 3/21-310/05 od 12. prosinca 2005. godine)
- HEP - Distribucija d.o.o., Distribucijsko područje “Elektra Vinkovci” (e-mail od 20. studenog 2005. godine)
- INA - Industrija nafte d.d. - SD Naftaplin, SEKTOR PROIZVODNJE NAFTE I PLINA, Služba zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša (dopis znak: 291/0765/2/05/EB od 27. listopada 2005. godine)
- PLINACRO d.o.o., Sektor razvoja i investicija (dopis broj: 1999/05 od 07. listopada 2005. godine)
- PLINARA ISTOCNE SLAVONIJE d.o.o. (dopis broj: 436/2005 od 20. listopada 2005. godine)
- HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za vodno područje sliva Save - Služba razvitka i katastra (dopis klasa: 350-02/05-01/0042, urbroj: 374-21-1-05-2 od 17. listopada 2005. godine)
- HRVATSKE VODE - Vodnogospodarski odjel za vodno područje sliva Save - Vodnogospodarska ispostava “Biđ - Bosut”, Vinkovci (dopis klasa: 350-02/05-01/0005, urbroj: 374-3101-1-05-6 od 28. studenog 2005. godine)
- “VINKOVACKI VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. (dopis znak: 1752 od 11. listopada 2005. god.)
- “HRVATSKE ŠUME” d.o.o. - UPRAVA ŠUMA - PODRUŽNICA VINKOVCI, Odjel za uređivanje šuma (dopis broj: VK-05-2005-2176/2 od 10. listopada 2005. godine)
Na temelju predložene metodologije izrade i ugovora o izradi Prostornog plana uređenja
Općine Privlaka stručni tim CPA je u listopadu 2005. godine izradio elaborat :

DOKUMENTACIJA:
TEKSTUALNI DIO

PPUO Privlaka - Naslovnica = 1,91 MB
PPUO Privlaka - I = 8,2 Mb
PPUO Privlaka - II = 3,17 Mb
PPUO Privlaka - III = 320 kb

GRAFIČKI DIO
1. Korištenje i namjena = 6 Mb
2.A Promet = 6,31 Mb
2.B Energetski sustav = 6,58 Mb
2.C Vodoopskrba, odvodnja i optad = 6,54 Mb
2.D Uređenje voda i melioracijska odvodnja = 7,94 Mb
3. Uvjeti korištenja = 9,13 Mb
4. Građevinska područja = 13 Mb

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun