Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

U svrhu ostvarenja preduvjeta za realizaciju gospodarskih i razvojnih projekata Općine Privlaka, a temeljem članka 78. i 102. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07 i 38/09), Općinsko vijeće Općine Privlaka je 22. prosinca 2009. godine donijelo Odluku o izradi Ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Općine Privlaka.

Dokument prostornog uređenja koji je predmet izmjena je Prostorni plan uređenja Općine Privlaka ("Službeni vjesnik” Vukovarsko - srijemske županije 04/07) koji određuje usmjerenja za razvoj i namjenu prostora te uvjete za održivi i uravnoteženi razvitak na području Općine Privlaka.  Odlukom o izradi Ciljanih izmjena PPUO Privlaka utvrđen je obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i posebnih geodetskih podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve iz područja svog djelokruga, te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi, rokovi za izradu, te izvori financiranja.

Ciljane izmjene Prostornog plana uređenja Općine Privlaka utvrđene Odlukom o izradi (SV 21/09 i 11/10) odnose se na k.č. br. 1772/1, 1746/1, 1746/2, 1745, 964/2, 1064, 1923/1, 1585, 1586, 1118, 1119/1, 964/1, 963 i 1744 k.o. Privlaka i uključuju izmjene i dopune kartografskih prikaza i ispravak pojedinih odredbi za provođenje PPUO Privlaka kojima se osiguravaju uvjeti za legalizaciju i gradnju gospodarskih objekata.  Ciljanim izmjenama PPUO Privlaka osiguravaju se nužni prostorno planski preduvjeti za legalizaciju postojećih građevina navedenih poljoprivrednih gospodarstava u zatečenim gabaritima, te je za njihovu legalizaciju potrebno zadovoljiti i sve ostale uvjete propisane člancima 240. do 248. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07 i 38/09) i posebnim propisima. Gradnja novih i rekonstrukcija postojećih građevina na predmetnim česticama mogući su samo u skladu s temeljnim odredbama za provođenje PPUO Privlaka.

Ciljane izmjene Prostornog plana uređenja Općine Privlaka izrađuju se sukladno slijedećim propisima:
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07 i 38/09)
- Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04)
- ostali zakoni koji svojim odredbama utječu na prostorna ili druga rješenja ili se odnose na namjenu odnosno funkciju prostora
Ciljanim izmjenama nije obuhvaćeno usklađenje PPUO Privlaka sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07 i 38/09), kao niti druge izmjene i dopune PPUO Privlaka koje bi bile rezultat zahtjeva nadležnih institucija i građana u fazi prethodne i javne rasprave. 

Nositelj izrade odgovoran za postupak izrade i donošenja Ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Općine Privlaka je Općina Privlaka.

U skladu sa člankom 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07 i 38/09) Općina Privlaka je kao Nositelj izrade Plana Odluku o izradi Ciljanih izmjena s pozivom za dostavu zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) dostavila tijelima i osobama određenim posebnim propisima (dopis klasa: 350-02/10-01/25; urbroj: 2188/09-01-10-xx od 04. veljače 2010. godine).  Podatke, planske smjernice i dokumente iz područja svog djelokruga za potrebe izrade Ciljanih izmjena PPUO Privlaka u propisanom roku osigurali su:
- DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured za zaštitu i spašavanje Vukovar (dopis klasa: 350-02/10-02/01, urbroj: 543-19-01-10-2 od 17. veljače 2010. godine)
- HAKOM - HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE (dopis klasa: 35005/10-01/686, urbroj: 376-10/ŽO-10-2 od 10. veljače 2010. godine)
- HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., Distribucijsko područje “Elektra Vinkovci“ (dopis broj i znak: 400900401/1138/10 ZM od 17. veljače 2010. godine)
- VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. (dopis znak: 270 od 12. veljače 2010. godine)

DOKUMENTACIJA:
Izmjene PPUO Privlaka PDF = 19,64 Mb
Pregledna karta PDF = 1,5 Mb
Građevinska područja PDF = 1 MB

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun