Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Jedinstveni upravni odjel
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: 032/398-822, fax: 032/398-487

KLASA: 350-01/17-01/05
URBROJ: 2188/09-01-18-76
Privlaka, 28. lipnja 2018. godine


Temeljem članka 96. stavak 3. i članka 113. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” br.153/13. i 65./17.), Odluke o izradi Il. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka (,,Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije broj 05/16), i Zaključka Općinskog načelnika Općine Privlaka (KLASA: 350-01/17-01/05, URBROJ: 2188/09-02-18-75, od 26. lipnja 2018. godine), Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka, kao Nositelj izrade objavljuje

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU II.  IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPĆINE PRIVLAKA

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Jedinstveni upravni odjel
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: 032/398-822, fax: 032/398-487

KLASA: 350-01/17-01/05
URBROJ: 2188/09-01-18-76
Privlaka, 28. lipnja 2018. godine


Temeljem članka 96. stavak 3. i članka 113. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” br.153/13. i 65./17.), Odluke o izradi Il. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka (,,Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije broj 05/16), i Zaključka Općinskog načelnika Općine Privlaka (KLASA: 350-01/17-01/05, URBROJ: 2188/09-02-18-75, od 26. lipnja 2018. godine), Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka, kao Nositelj izrade objavljuje

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU II.  IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPĆINE PRIVLAKA

 1. Javna rasprava sastoji se od javnog uvida i javnog izlaganja.
 2. Javni uvid u Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana) trajat će: 12 (dvanaest) dana, i to od 09. do 20. srpnja 2018. godine.
 3. Tijekom trajanja javnog uvida Prijedlog Plana bit će izložen u prostorijama Općine Privlaka, na adresi Faličevci 7, 32 251 Privlaka, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički dio te sažetak za javnost.
 4. Prijedlog plana objavit će se i na web stranici Općine Privlaka na adresi: www.opcina-privlaka.hr.
 5. U vrijeme trajanja javnog uvida organizira se javno izlaganje za građanstvo i udruge građana, predstavnike nadležnih državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela, a koje će se održati 17. srpnja 2018. godine (utorak), s početkom u 11,00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Privlaka, na adresi Faličevci 7, Privlaka.
 6. Posebna pisana obavijest o javnoj raspravi uputit će se nadležnim tijelima i osobama određenim posebnim propisima.
 7. U razdoblju trajanja javnog uvida, na Prijedlog Plana iz točke 2. ove obavijesti, javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu Plana, sudjeluje u javnoj raspravi davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na Plan (sukladno članku 101. ZOPU).
 8. Oglas o javnoj raspravi o Prijedlogu plana bit će objavljen u dnevnom tisku i na web stranici Općine Privlaka www.opcina-privlaka.hr.
 9. Oglas o javnoj raspravi bit će objavljen i na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.
 10. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se upisati u Knjigu primjedbi koja će biti izložena uz Prijedlog Plana, izjaviti usmeno na zapisnik u tijeku trajanja javnog izlaganja ili predati u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika ili poštom, zaključno s istekom roka trajanja javne rasprave i javnog uvida, odnosno do 20. srpnja 2018. godine. na adresu: Općina Privlaka, Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka, 32 251 Privlaka, Faličevci 7, s naznakom: ,,II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Privlaka".
 11. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u utvrđenom roku i nisu čitko napisani s imenom i prezimenom te adresom pošiljatelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
 12. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Privlaka, Faličevci 7, 32 251 Privlaka, na telefon broj: 032/398-822 ili putem e-maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Pozivamo Vas da se uključite u javnu raspravu.

PROČELNICA
Ines Marijanović, dipl. iur.
    

 

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun