Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Općinski načelnik

KLASA: 350-01/17-01/05
URBROJ: 2188/09-02-18-91
Privlaka, 08. kolovoza 2018. godine

Na temelju članka 105. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17) i članka 45. Statuta Općine Privlaka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 04/18), Općinski načelnik Općine Privlaka dana 08. kolovoza 2018.  godine donosi

 

ODLUKU o utvrđivanju Konačnog prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka

I.

Utvrđuje se Konačni prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka, na temelju prihvaćenog Izvješća o javnoj raspravi o prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka, KLASA: 350-01/17-01/05, URBROJ: 2188/09-01-18-88, od dana 01. kolovoza 2018. godine i Nacrta konačnog prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka iz kolovoza 2018. godine.

II.

Konačni prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka je sastavni dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka dostavlja se Zavodu za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije, radi davanja mišljenja u pogledu usklađenosti Konačnog prijedloga II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Privlaka s Prostornim planom uređenja Vukovarsko-srijemske županije te se po pribavljenom mišljenju upućuje na donošenje Općinskom vijeću Općine Privlaka.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internet stranici Općine Privlaka.

OPĆINSKI NAČELNIK

Darko Galić

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun