Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13) načelnik Općine Privlaka donosi

ODLUKU o imenovanju službenika za informiranje

I.
Ovom Odlukom imenuje se Krunoslav Grgurovac, referent-administrativni tajnik jedinstvenog upravnog odijela u Općini Privlaka za službenika za informiranje.

II.
Službenik za informiranje je posebna službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

III.
Službenik za informiranje obavlja poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija sukladno svom unutarnjem ustroju Općine Privlaka, unapređuje način obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad Općine Privlaka, osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama, obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o pravu na pristup informacijama i podzakonskim propisima koji su donijeti na temelju tog Zakona.

IV.
Službenik za informiranje vodi poseban službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija u Zakonom propisanom obliku.

V.
Odluka će se dostaviti Povjereniku za informiranje, u roku od mjesec dana od dana donošenja odluke.

VI.
Ova Odluka objavit će se na službenoj web stranici i dostupna je javnosti u skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 008-01/14-01/01
Urbroj: 2188/09-01-14-1 Načelnik Općine Privlaka
Privlaka,06. studenoga 2014. godine Darko Galić

Dostaviti:
1. Službeniku za informiranje
2. Povjereniku za informiranje/Registar službenika za informiranje
3. HIDRA/Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske
4. Pismohrani

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun