Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

Na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske, na 19. sjednici održanoj 05. travnja 2012. godine kada je prihvaćen Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2012. - 2013. koji se odnosi na sustavno otklanjanje uzroka korupcije, u skladu sa člankom 14. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13) i Pravilnikom o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 83/14), Općinski načelnik Općine Privlaka donio je i objavio:

ODLUKU O USTROJAVANJU SLUŽBENOG UPISNIKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA OPĆINE PRIVLAKA

Članak 1.
Ovom Odlukom ustrojava se posebni službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (dalje u tekstu: Upisnik) kojeg je Općina Privlaka u obvezi voditi u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13) i Pravilnikom o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 83/14).

Članak 2.
Upisnik će voditi imenovani službenik za informiranje koji je dužan poduzeti sve radnje i mjere radi urednog vođenja Upisnika te postupati u skladu sa ovlastima propisanim Zakonom.

Klasa: 008-01/14-01/02
Urbroj: 2188/09-01-14-1 Načelnik Općine Privlaka
Privlaka, 06. studenoga 2014. godine Darko Galić

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun