Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

Obrazac 3.

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

          

OPĆINA PRIVLAKA

OPĆINSKI NAČELNIK

             

KLASA:406-01/15-01/05

URBROJ: 2188/09-01-15-4

Privlaka, 28. srpnja 2015. godine

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

BN-05/2015

            Sukladno čl. 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. OPĆI PODACI

Podaci o javnom naručitelju:

Naručitelj: Općina Privlaka

Sjedište: Faličevci 7, 32251 Privlaka

OIB: 73133958808

Broj telefona: 032 398 822

Broj telefaksa: 032 398 487

Internetska adresa: http://opcina-privlaka.hr/

Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odgovorna osoba: Darko Galić, načelnik Općine Privlaka

Sukob interesa:

Izjavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14).

2. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave: Usluga strojnog drobljenja građevinskog materijala s odvajanjem željeza na deponiji građevinskog otpada za područje Općine Privlaka

Opis predmeta nabave: Sukladno Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva

Procijenjena vrijednost nabave: 168.000,00 kuna

Količina predmeta nabave, tehničke specifikacije, troškovnik

Količina predmeta nabave navedena je u Troškovniku koji je sastavni dio ovog Poziva.

Ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju ugovora ne smiju prelaziti  procijenjenu vrijednost nabave.

Ponuditelj je obvezan ispuniti Troškovnik koji je sastavni dio ovog Poziva. Troškovnik mora biti popunjen na izvorniku, neizbrisivom tintom i ovjeren potpisom i pečatom ovlaštenog predstavnika ponuditelja.

Ukupnu cijenu pojedine stavke čini umnožak količine stavke i cijene stavke.

3. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

- način izvršenja: ugovor

- rok izvršenja: 30 dana od sklapanju ugovora,

- rok valjanosti ponude: 60 dana

-mjesto izvršenja: deponija građevinskog otpada u Privlaci

- rok, način i uvjeti plaćanja: u roku od 30 dana od dana ispostavljanja situacije i ovjere iste na žiro-račun Izvoditelja radova.

Račun odnosno situacija se ispostavlja na adresu Naručitelja: Općina Privlaka, Faličevci 7, 32251 Privlaka s naznakom predmeta nabave:„Usluga strojnog drobljenja građevinskog materijala s odvajanjem željeza na deponiji građevinskog otpada za područje Općine Privlaka“,

- cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom; cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om,

- kriterij za odabir ponude: (uz obavezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva): najniža cijena,

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Odabrani ponuditelj obvezan je nakon sklapanja ugovora dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bjanko zadužnice na iznos 10% vrijednosti ugovorene usluge.

4. PODACI O PONUDI

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a cijena ponude izražava se u kunama.

Pri izradi ponude ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst Poziva. Na zahtjev javnog naručitelja ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.

Ponuda sadrži:

- Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

- Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

           

Način izrade ponude

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.

Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude (npr.1/20 ili 20/1). Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki sljedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako je dio ponude izvorno numeriran (primjerice katalozi), ponuditelj ne mora taj dio ponude ponovno numerirati.

Ponude se pišu neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

Način dostave ponude

Ponuda se dostavlja u roku za dostavu ponuda. Nakon proteka roka za dostavu ponuda, ponuda se ne smije mijenjati.

Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu naručitelja, osobno ili poštom:

Općina Privlaka

Faličevci 7,

32251 Privlaka

Na omotnici ponude mora biti, osim naziva i adrese naručitelja, naznačeno:

− naziv i adresa ponuditelja,

− BN-05/2015, : Usluga strojnog drobljenja građevinskog materijala s odvajanjem željeza na deponiji građevinskog otpada za područje Općine Privlaka, s naznakom „NE OTVARAJ“

Rok za dostavu ponude

Do 31. 07 .2015. god. do 15 sati.

5. OBAVIJEST O REZULTATIMA

Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 10 (deset) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

6. NAVOD JE LI OTVARANJE PONUDA JAVNO

Otvaranje ponuda nije javno.

OPĆINSKI NAČELNIK

Darko Galić

 

Dokumentaciju možete preuzeti na poveznicama:

  1. Poziv na dostavu ponude (Obrazac 3)
  2. Troškovnik
  3. Ponudbeni list (Obrazac 4)

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun