Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA          

OPĆINA PRIVLAKA
OPĆINSKI NAČELNIK

             

KLASA: 406-01/16-01/11

URBROJ: 2188/09-02-16-3

Privlaka, 03. kolovoza 2016. godine

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

BN-39/2016

Naručitelj Općina Privlaka, Faličevi 7, 32251 Privlaka, OIB: 73133958808, upućuje Poziv na dostavu ponuda.

Sukladno čl. 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave: Izgradnja nerazvrstanih cesta unutar naselja, sukladno Troškovniku iz priloga ovog Poziva.

Opis predmeta nabave: Sukladno Troškovniku iz priloga ovog Poziva.

Procijenjena vrijednost nabave: 120.000,00 kuna

2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

- način izvršenja: ugovor,

- rok izvršenja: 30 dana od dana sklapanja ugovora

- rok valjanosti ponude: 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda,

- mjesto izvršenja: nerazvrstane ceste unutar naselja, k.o. Privlaka: Školska ulica, Ulica Josipa Kosora, Frankopanska ulica, Graničarska ulica, Ulica Ivana Domca (Topolik), Ulica Ljudevita Gaja, Šokačka ulica, Ulica Faličevci (do Zvirinca)

- rok, način i uvjeti plaćanja: Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 od dana ispostavljanja računa na žiro-račun Izvoditelja radova. Račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Faličevci 7, 32251 Privlaka s naznakom „Račun za predmet nabave: Izgradnja nerazvrstanih cesta unutar naselja“.

Ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.

- cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom; cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om,

- kriterij za odabir ponude: (uz obavezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva): najniža cijena.

3. PODACI O PONUDI

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz priloga ovog Poziva, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a cijena ponude izražava se u kunama.

Pri izradi ponude ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst Poziva.

U roku za dostavu ponuda ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati.

Na zahtjev javnog naručitelja ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.

3.1. Sastavni dijelovi ponude

Ponuda treba sadržavati:

- Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

- Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

3.2. Način izrade ponude

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude (npr.1/20 ili 20/1). Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki sljedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako je dio ponude izvorno numeriran (primjerice katalozi), ponuditelj ne mora taj dio ponude ponovno numerirati.

Ponude se pišu neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

3.3. Način dostave ponude

Ponuda se dostavlja u roku za dostavu ponuda. Nakon proteka roka za dostavu ponuda, ponuda se ne smije mijenjati.

Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu naručitelja, osobno ili poštom:

Općina Privlaka

Faličevci 7,

32251 Privlaka

Na omotnici ponude mora biti, osim naziva i adrese naručitelja, naznačeno:

− naziv i adresa ponuditelja,

− BN-39/2016, Izgradnja nerazvrstanih cesta unutar naselja, s naznakom „NE OTVARAJ“

3.4. Rok za dostavu ponude

Do 09. 08. 2016. godine do 15 sati.

4. NAVOD JE LI OTVARANJA PONUDA JAVNO

Otvaranje ponuda nije javno.

5. OSTALO

5.1. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Odabrani ponuditelj obvezan je u roku 8 (osam) dana od sklapanja ugovora dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bjanko zadužnice u visini 10% od ugovorenih radova s PDV-om, za slučaj povrede ugovornih obveza od strane odabranog ponuditelja.

5.2. Obavijesti u vezi predmeta nabave: Ines Marijanović i Branka Šarić, tel. 032/398-822,

faks: 032/398-487, mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

5.3. Obavijesti o rezultatima: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 10 (deset) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

5.4. Poziv na dostavu ponude objavljen je na stranici Općine Privlaka http://opcina-privlaka.hr/index.php/javna-nabava, dana 03. kolovoza 2016. godine.

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Darko Galić

 

PREUZMI DOKUMENTE:
Poziv na dostavu ponude
Ponudbeni list
Troškovnik-Izgradnja nerazvrstanih cesta unutar naselja

 

 

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun