Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

OBAVIJEST o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti - skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada na području općine Privlaka

UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE

1. Naziv i sjedište davatelja koncesije, broj telefona, broj telefaksa, internetska adresa te adresa elektroničke pošte
1.1. Naziv: Općina Privlaka
1.2. Sjedište:Privlaka
1.3. Adresa: 32251 Privlaka, Faličevci 7
1.4. Tel 032/398- 823 Fax: 032/398-487 e-mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web adresa: http://opcina-privlaka.hr/
1.5. OIB 73133958808

2.Kontakt služba: Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka

3. Otvoreni postupak davanja koncesije s ciljem sklapanja Ugovora o koncesiji:
Općina Privlaka (u nastavku teksta: davatelj koncesije) provodi otvoreni postupak davanja koncesije s ciljem sklapanja Ugovora o koncesiji s najpovoljnijim ponuditeljem sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za natječaj.

4. Opis predmeta koncesije
a) Predmet koncesije: Komunalna djelatnost- skupljanje, razvrstavanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada sa područja Općine Privlaka
b) Priroda i opseg djelatnosti koncesije- koncesijom se stječe pravo obavljanja komunalne djelatnosti- skupljanje, razvrstavanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada na području Općine Privlaka, jednom tjedno, te skupljanje, razvrstavanje, odvoz i odlaganje glomaznog (krupnog) otpada najmanje 2 puta godišnje, kao i predaja istoga na daljnju oporabu.
Koncesionar je dužan preuzeti neograničeni broj dodatnih vreća s komunalnim otpadom od svakog kućanstva.
Za pravne osobe i ustanove količina komunalnog otpada utvrđuje se prema tipskim posudama veličine 120 l, 240 l ili 1100 l ili više tipskih posuda prema potrebi korisnika.
Prikupljeni i odveženi komunalni otpad treba biti oporabljen i trajno zbrinut na legalnom odlagalištu komunalnog otpada ili zbrinut na drugi način.
Koncesionar će vršiti obračun i naplatu izvršene usluge od stanovnika Općine Privlaka - korisnika komunalne usluge, te mjesečno plaćati naknadu za koncesiju općini – davatelju koncesije i to do 15-tog dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

5. Mjesto izvršenja koncesije
Općina Privlaka – područje općine Privlaka.

6. Vrijeme davanja koncesije: 5 godina

7. Procijenjena vrijednost koncesije: 200.000,00 kuna godišnje, odnosno 1.000.000,00 kuna za 5 godina.

8. Naknada za koncesiju: 5% od bruto naplaćenog iznosa.

9. Razmatrat će se samo ponude koje sadrže sve tražene stavke unutar predmeta koncesije odnosno ponude koje sadrže cjelokupan predmet koncesije. Nije dopušteno nuđenje po dijelovima predmeta koncesije kao ni podnošenje alternativnih ponuda.

10. DOKAZI SPOSOBNOSTI:
Ponuditelj mora dostaviti isprave kojima dokazuje ispunjenje zakonskih, stručnih i financijskih uvjeta.

a. Isprava o upisu u sudski, poslovni, strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar (obrtnica ili izvod iz registra Trgovačkog suda) ili odgovarajuća potvrda kojom ponuditelj dokazuje:
- da ima registriranu djelatnost u vezi s predmetom koncesije,
- da protiv njega nije pokrenut stečajni postupak,
- da se ne nalazi u postupku likvidacije,
- da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili da je nije već obustavio.
Dokaz se dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj preslici, a ne smije biti stariji od 6 mjeseci .

b. Dokaz da gospodarskom subjektu ili osobi ovlaštenoj za zastupanje gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno odgovarajuća kaznena djela prema propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta sukladno posebnim propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta.
Potrebno je dostaviti izjavu ovjerenu potpisom kod javnog bilježnika, pri čemu izjavu daje osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i za gospodarski subjekt.
Dokaz se dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj preslici a ne smije biti stariji od 30 dana.

c. Dokaz da je ponuditelj ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i drugih državnih davanja: Potvrda porezne uprave o stanju duga.
Dokaz se dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj preslici, a ne smije biti stariji od 30 dana do dana slanja objave.

d. Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija BON-2, SOL-2 ili drugi odgovarajući- prikladni dokument, kojim gospodarski subjekt dokazuje solventnost tj. da mu račun nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci, te da nema evidentirane naloge za plaćanje za čije izvršenje nema pokrića na računu. Dokument ne smije biti stariji od 30 dana računajući od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije.

e. Dokaz o tehničkoj opremljenosti i stručnoj sposobnosti
- izvod iz očevidnika prijevoznika otpada Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (preslika).
- dokaz da ponuditelj posjeduje vozilo/vozila za skupljanje i odvoz otpada dostaviti fotokopiju knjižice vozila i prometne dozvole
- izjava ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj sposobnosti za ostvarenje koncesije s podatkom o broju i kvalifikacijskoj strukturi zaposlenih i popisom opreme kojom ponuditelj raspolaže u svrhu obavljanja koncesije.

f. Dokaz o kvalitetnom ostvarivanju koncesije
- potvrde o urednom obavljanju koncesije sakupljanja i odvoza otpada za druge davatelje koncesija kao dokaz da je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija ako ih ima ili ih je imao.

g. Dokaz o Posjedovanju dozvole za gospodarenje neopasnim i komunalnim otpadom .

h. Ukoliko ponuditelj obavlja i poslove odlaganja otpada na odlagalištu otpada, dužan je priložiti i :
- Izvod iz očevidnika dozvola za odlaganje otpada
- Uporabnu dozvolu za odlagalište

i. Ponuditelj u ponudi treba priložiti važeće certifikate o primjeni sustava upravljanja zaštitom okoliša ISO 14001-2004 i 2009 (2008) vezane uz obavljanje djelatnosti
Svi dokazi i prilozi iz točke 10. ove dokumentacije su obvezni prilozi, te ponuditelji koji ih ne prilože biti će isključeni iz daljnjeg postupka davanja koncesije.

11.  Ostali prilozi uz ponudu

11.1.Cjenik usluga (obrazac 2)
11.2. Jamstvo za ozbiljnost ponude – bjanko zadužnica ovjerena od javnog bilježnika na iznos od 5.000,00.

12. Oblik, način izrade, sadržaj i način dostave ponuda te postupanje s ponudama

12.1.Oblik i način izrade ponude
Ponuda mora biti izrađena u papirnatom obliku, uvezanim u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponuda (uvezana u cjelinu s pečatom na poleđini).
Stranice ponude se označavaju rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice i moraju biti posložene redoslijedom kako je navedeno u točki 12.2. uputa- sadržaj ponude.
Ponuda mora biti pisana neizbrisivom tintom.
Eventualni ispravci moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi i moraju biti uz navod datuma potvrđeni pravovaljanim potpisom i pečatom ovlaštene osobe ponuditelja.
Ponuda mora biti potpisana od strane osobe koja je propisno ovlaštena za potpisivanje u ime ponuditelja. Ponuda se dostavlja na izvornoj dokumentaciji.

12.2.Sadržaj ponude
Ponudu sačinjavaju ispunjeni i od ovlaštene osobe ponuditelja potpisani i ovjereni:
-obrazac ponude (obrazac 1) s nazivom (tvrtka ili skraćena tvrtka), sjedištem ponuditelja, matični broj i OIB ponuditelja, rokom valjanosti ponude, telefon, faks i adresa (elektroničke) pošte ponuditelja, popis svih sastavnih dijelova i/ili priloga ponude, datumom i potpisom ponuditelja;
-cjenik usluga (obrazac 2)
-potpisan nacrt Ugovora (obrazac 3)
-izjava o pogodnostima (obrazac 4)
-traženi dokazi sposobnosti (vidi točka 10)

12.3.Način dostave ponude
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici. Na omotnici treba biti naziv i adresa davatelja koncesije, te u lijevom kutu adresa ponuditelja.
Ponuda se treba dostaviti i naručitelju osobno ili putem pošte na adresu 32251 Privlaka, Faličevci 7, s naznakom „Ne otvaraj- ponuda za koncesiju za skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada“.
Ponudu treba dostaviti u roku od 30 dana od dana objave obavijesti u „Elektroničkom oglasniku javne nabave“ bez obzira na način dostave. Otvaranje ponuda 22.09.2014. godine u 11 sati u prostorijama Općine Privlaka.
Ponuda pristigla nakon roka neće se otvarati i obilježit će se kao zakašnjelo pristigla ponuda. Zakašnjela ponuda vratit će se odmah ponuditelju koji ju je dostavio.

12.4.Postupak s ponudama
Ponude će se upisati u Upisnik o zaprimanju ponuda prema redoslijedu zaprimanja. Upisnik će sastaviti i potpisati ovlaštena osoba naručitelja. Upisnik je sastavni dio Zapisnika o otvaranju ponuda.
Na zahtjev ponuditelja naručitelj će izdati potvrdu o zaprimanju ponude.
Na omotnicama zaprimljenih ponuda naznačuje se redni broj, datum i vrijeme prema redoslijedu zaprimanja.
Nije dopušteno davanje informacija o zaprimljenim ponudama.

12.5.Dopustivost dostave ponude elektroničkim putem
Nije dozvoljeno dostavljanje ponuda elektroničkim putem

12.6. Dopustivost alternativnih ponuda
Nisu dopuštene inačice ili alternativne ponude

12.7.Valuta ponude
Hrvatska kuna

12.8.Rok valjanosti ponude
Najmanje 60 dana od dana proteka roka za dostavu ponude.
Davatelj koncesije može pisanim putem zatražiti od ponuditelja produženje roka valjanosti ponude.

13.Vrsta, sredstvo jamstva i uvjeti jamstva
13.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude je bjanko zadužnica ovjerena od javnog bilježnika u iznosu od 5.000,00 kuna.
13.2. Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora : Ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti potpisanu izjavu za davanje jamstva za dobro ispunjenje ugovora i naplate koncesijske naknade.
Jamstvo za osiguranje naplate za koncesiju daje se u obliku izjave da će najpovoljniji ponuditelj ako mu bude dodijeljenja koncesija neposredno prije potpisivanja ugovora dostaviti davatelju koncesije bjanko zadužnicu na iznos od 50.000,00 kuna, kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. Izjava je propisana od strane davatelja koncesije i sastavni je dio dokumentacije za nadmetanje.

14.Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja:
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ekonomski najpovoljnija ponuda sukladno kriterijima:
- povoljnost ponude (najniža cijena po kuć.) – 25 bodova – ponuda sa cjenikom usluga
- poslovni ugled ponuditelja - 15 bodova – potvrda o uredno ispunjenim ugovorima o obavljanju predmetne djelatnosti za jedinice lokalne samouprave
- sposobnost za obavljanje djelatnosti - 10 bodova – popis tehničke opremljenosti i kadrovske osposobljenosti
- pogodnosti (sukladno izjavi) - po 5 bodova za svaku predviđenu pogodnost

15. Sudjelovanje podizvoditelja
Nije dopušteno.

16.Jezik i pismo na kojem se izrađuje ponuda
Hrvatski jezik, latinično pismo.

17.Nacrt ugovora
Obrazac 3 ove dokumentacije.

18.Rok donošenja Odluke o odabiru ili poništenju
30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

19.Pouka o pravnom lijeku
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10 000 Zagreb. Žalba se izjavljuje u roku od 5 dana od:
a) objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i Dokumentacije za nadmetanje te dodatne dokumentacije ako postoji,
b) objave izmjene Dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene Dokumentacije,
c) otvaranja ponuda u odnosu na postupak otvaranja ponuda,
d) primitka odluke o odabiru ili poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponude, odnosno razloge poništenja.
Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.
Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi postupka sukladno odredbi članka 146. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine” broj 90/11, 83/13 i 143/13) nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka u odnosu na prethodnu fazu.
- Stavljanje na raspolaganje dokumentacije za koncesiju.
Dokumentacija za davanje koncesije stavljena je na raspolaganje te se može preuzeti u Elektroničkom oglasniku javne nabave i na web stranici Općine Privlaka.
- DOKUMENTACIJU ZA DAVANJE KONCESIJE ČINE:

- UPUTE ZA PRIPREMU I PODNOŠENJE PONUDE
- IZJAVA PONUDITELJA O DOSTAVI JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA
- O B R A Z A C P O N U D E U POSTUPKU DAVANJA KONCESIJE ZA SAKUPLJANJE I ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA
- PRILOG O B R A SCU P O N U D E U POSTUPKU DAVANJA KONCESIJE ZA SAKUPLJANJE I ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA
- PRIJEDLOG UGOVORA O KONCESIJI

-
Napomena: Ponude koje nisu u skladu s ovim uputama u bilo kojem dijelu, neće se razmatrati.

Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti-skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada na području općine Privlaka objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 25. kolovoza 2014. godine.

DOKUMENTACIJA:
Koncesija OBRAZAC 1
OBRAZAC 2 - cjenik usluga za odvoz otpada
Koncesija OBRAZAC 3 - nacrt ugovora
Koncesija OBRAZAC 4 - Izjava o pogodnostima

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun