Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

Sukladno čl. 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. OPĆI PODACI

Podaci o javnom naručitelju:

Naručitelj: Općina Privlaka

Sjedište: Faličevci 7, 32251 Privlaka

OIB: 73133958808

Broj telefona: 032 398 822

Broj telefaksa: 032 398 487

Internetska adresa: http://opcina-privlaka.hr/

Adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odgovorna osoba: Darko Galić, načelnik Općine Privlaka

Sukob interesa:

Izjavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14).

2. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave: Rekonstrukcija mrtvačnice u svrhu povećanja energetske učinkovitosti

Opis predmeta nabave: Sukladno Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva

Procijenjena vrijednost nabave: 135.327,00 kuna

Količina predmeta nabave, tehničke specifikacije, troškovnik

Količina predmeta nabave navedena je u Troškovniku koji je sastavni dio ovog Poziva.

Ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju ugovora ne smiju prelaziti  procijenjenu vrijednost nabave.

Ponuditelj je obvezan ispuniti Troškovnik koji je sastavni dio ovog Poziva. Troškovnik mora biti popunjen na izvorniku, neizbrisivom tintom i ovjeren potpisom i pečatom ovlaštenog predstavnika ponuditelja.

Ukupnu cijenu pojedine stavke čini umnožak količine stavke i cijene stavke.

3. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

- način izvršenja: ugovor

- rok izvršenja:do 01. ožujka 2015. godine

- rok valjanosti ponude: 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda

- mjesto izvršenja: Privlaka, Ulica A. G. Matoša 4, na k.č. br. 1104, k.o. Privlaka

- rok, način i uvjeti plaćanja: u roku od 30 dana od dana ispostavljanja situacije i ovjere iste na žiro-račun Izvoditelja radova.

Račun odnosno situacija se ispostavlja na adresu Naručitelja: Općina Privlaka, Faličevci 7, 32251 Privlaka s naznakom predmeta nabave:„ Rekonstrukcija mrtvačnice u svrhu povećanja energetske učinkovitosti“,

- cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom; cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om,

- kriterij za odabir ponude: (uz obavezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva): najniža cijena.

3. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA

Javni naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka nabave:

3.1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona

b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

Za potrebe utvrđivanja okolnosti navedenih pod a) i b) gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava o nekažnjavanju koju ovlaštena osoba popunjava i potpisuje, nalazi se na obrascu i čini sastavni dio ovog Poziva, ili se izdaje na službenom memorandumu, a sadržajno mora odgovarati tekstu navedenom u priloženom Obrascu izjave.

Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka.

Naručitelj može tijekom postupka nabave radi provjere navedenih okolnosti od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.

Ako Naručitelj ne bude u mogućnosti pribaviti potvrdu nadležnog tijela radi provjere okolnosti navedenih u točki 3.1., Naručitelj može od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:

1. dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ili

2. jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz točke 1. ovoga stavka, ili

3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz točke 1. i 2. ovoga stavka ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz točke 3.1. a) i 3.1.b).

3.2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe

Za potrebe utvrđivanja navedenih okolnosti gospodarski subjekt je dužan u ponudi dostaviti:

1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili

2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga stavka, ili

3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ili jednakovrijedni dokument iz točke 2.

3.3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno točkama 3.1. i 3.2. ovog Poziva

U slučaju ZAJEDNICE PONUDITELJA navedene se okolnosti iz točaka 3.1. i 3.2. utvrđuju za sve članove zajednice pojedinačno i svaki je član zajednice pojedinačno dužan dostaviti dokumente kojima dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje.

Ukoliko gospodarski subjekt za izvršenje predmeta nabave angažira jednog ili više podizvoditelja, okolnosti iz točke 3.2. (plaćanje dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje) utvrđuju se i za podizvoditelje.

Sve dokumente navedene u točkama 3.1. i 3.2. ponuditelji mogu dostaviti i u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Naručitelj može odbiti ponudu ponuditelja koji unutar postavljenog roka nije dao zatraženo objašnjenje ili njegovo objašnjenje nije za naručitelja prihvatljivo u skladu s člankom 91. Zakona o javnoj nabavi.

3.4. Ovjera traženih isprava

Svi dokumenti koje javni naručitelj zahtijeva sukladno uvjetima ovog Poziva za dokazivanje nepostojanja razloga isključenja ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja odluke o odabiru, javni naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela. Ako je gospodarski subjekt već u ponudi dostavio određene dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neće ih morati ponovo dostavljati. Za potrebe dostavljanja izvornika dokumenata dat će se rok od 5 dana od dana dostave zahtjeva. Izvornici ili ovjerene preslike dokumenata ne moraju odgovarati prethodno dostavljenim neovjerenim preslikama dokumenata, primjerice u pogledu datuma izdavanja, odnosno starosti, ali njima gospodarski subjekt mora dokazati da i dalje ispunjava uvjete koje je naručitelj odredio u postupku javne nabave. Ako najpovoljniji gospodarski subjekt u ostavljenom roku ne dostavi sve tražene izvornike ili ovjerene preslike navedenih dokumenata, i/ili ne dokaže da i dalje ispunjava uvjete koje je odredio javni naručitelj, javni naručitelj će isključiti takvog ponuditelja odnosno odbiti njegovu ponudu i ponovo izvršiti rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir ne uzimajući u obzir ponudu ponuditelja kojeg je isključio odnosno ponuditelja čiju je ponudu odbio te pozvati novog najpovoljnijeg ponuditelja da dostavi traženo.

4. PODACI O PONUDI

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a cijena ponude izražava se u kunama.

Pri izradi ponude ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst Poziva. Na zahtjev javnog naručitelja ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.

Ponuda sadrži:

- Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

- Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

- Dokazi (traženi dokumenti)

           

Način izrade ponude

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.

Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude (npr.1/20 ili 20/1). Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki sljedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako je dio ponude izvorno numeriran (primjerice katalozi), ponuditelj ne mora taj dio ponude ponovno numerirati.

Ponude se pišu neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

Način dostave ponude

Ponuda se dostavlja u roku za dostavu ponuda. Nakon proteka roka za dostavu ponuda, ponuda se ne smije mijenjati.

Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu naručitelja, osobno ili poštom:

Općina Privlaka

Faličevci 7,

32251 Privlaka

Na omotnici ponude mora biti, osim naziva i adrese naručitelja, naznačeno:

− naziv i adresa ponuditelja,

− BN-07/2015, Rekonstrukcija mrtvačnice u svrhu povećanja energetske učinkovitosti, s naznakom „NE OTVARAJ

Rok za dostavu ponude

Do 19. 11. 2015. god. do 12 sati.

5. OSTALO

5.1. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

ODABRANI PONUDITELJ OBVEZAN JE PRI SKLAPANJA UGOVORA DOSTAVITI JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA U OBLIKU BJANKO ZADUŽNICE NA IZNOS 10% VRIJEDNOSTI UGOVORENE USLUGE.

5. 2. Obavijest o rezultatima

Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 10 (deset) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

5.3. Navod je li otvaranje ponuda javno

Otvaranje ponuda nije javno.

OPĆINSKI NAČELNIK

Darko Galić

DOKUMENTACIJA:

1. Izjava o nekažnjavanju
2. Ponudbeni list
3. Troškovnik

 

 

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun