Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIVLAKA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 406-01/14-01/01
URBROJ: 2188/09-01-14-3
Privlaka, 26. ožujka 2014. godine

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj Općina Privlaka upućuje Poziv na dostavu ponuda.
Sukladno čl. 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. OPIS PREDMETA NABAVE
Predmet nabave je Projekt izgradnje višenamjenske zgrade Općine Privlaka, sukladno Projektnom zadatku i Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva.
Opis predmeta nabave: sukladno Projektnom zadatku i troškovniku iz priloga ovog poziva
Projekt izgradnje višenamjenske zgrade Općine Privlaka sufinanciran je od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, u visini od 74%.
Procijenjena vrijednost nabave: 190.000,00 kuna.

2. UVJETI NABAVE
Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:
- način izvršenja: sukladno projektnom zadatku,
- rok izvršenja: do 30. 10. 2014. g.,sva projektna dokumentacija s ishođenom građevinskom dozvolom
- rok valjanosti ponude: 90 dana,
- mjesto izvršenja: Privlaka, k.č.br. 1188/2, k.o. Privlaka,
- rok, način i uvjeti plaćanja: Predujam je isključen.
Naručitelj je dužan primljenu situaciju ovjeriti i njenu nespornu vrijednost doznačiti u roku 30 dana od dana ovjere situacije, na žiro-račun Izvođača, a po konačnom obračunu u istom roku nakon dovršenog postupka primopredaje i konačnog obračuna.
Izvođač je obvezan na svom računu, odnosno situaciji obvezno priložiti račune odnosno situacije člana zajednice ponuditelja koje je prethodno potvrdio. Naručitelj neposredno plaća članu zajednice ponuditelja onaj dio ugovora koji se daje u podugovor.
Sukladno potpisanom Ugovoru o sufinanciranju Broj: 05-F-R-4040/13-16 sklopljenog između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Općine Privlaka, Ministarstvo će vršiti plaćanje izravno izvoditelju radova, prema stvarno ispostavljenim situacijama/računima u postocima iznosa sufinanciranja utvrđenih u Proračunu projekta te potvrđenih u revidiranom proračunu projekta, a po situacijama za stvarno izvršene radove, koje se Općina Privlaka obvezuje dostaviti Ministarstvu. Rok plaćanja je 30 dana od ovjere situacije/računa od strane Ministarstva. Za udio sufinanciranja Ministarstva zadnja ispostavljena situacija/račun za aktivnost u 2014.g. treba biti dostavljena Ministarstvu najkasnije do 30.11. 2014.g., kako bi bila plaćena u 2014.g.
- cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom; cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om,
- kriterij za odabir ponude: (uz obavezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva): najniža cijena,
- dokazi sposobnosti (ako je primjenjivo):

1. svaki ponuditelj mora u postupku nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta, iz koje je vidljivo da je gospodarski subjekt registriran za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom nabave.
Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka nabave.
Izdavatelj dokaza: Trgovački sud, odnosno upravno ili drugo tijelo nadležno za vođenje obrtnog, strukovnog ili poslovnog registra.
Iz dostavljenog dokaza mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje poslova koji su predmet nabave.

Ako je sposobnost iz točke 4.1.2. potrebna samo za izvršenje dijela predmeta nabave, tada tu sposobnost dokazuje onaj član zajednice ponuditelja koji će izvršavati taj dio predmeta nabave. U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati postojanje pravne i poslovne sposobnosti.

2. Da je ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno s posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza(primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
Za potrebe dokazivanja gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:
- potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka nabave, ili
- važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda Porezne uprave,
- izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda Porezne uprave ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta.

3. Potvrde o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera odgovarajuće komore, kao isprava o članstvu u određenoj strukovnoj organizaciji, odnosno komori.
Obzirom na djelatnost povezanu s predmetom nabave potrebne su isprave o članstvu u sljedećim komorama:
- Hrvatskoj komori arhitekata za djelatnika arhitektonske struke,
- Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva za djelatnika građevinske struke,
- Hrvatskoj komori inženjera strojarstva za djelatnika strojarske struke,
- Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnike za djelatnika elektrotehničke struke.
- Suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina određene članom 104. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, koje može obavljati pravna osoba registrirana za obavljanje tih poslova te ovlašteni inženjer geodezije koji ove poslove obavlja samostalno.

U slučaju nuđenja zajedničke ponude, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju pravnu i poslovnu sposobnost.

4. Popis jednog ili više ugovora o obavljenim poslovima vezanim za predmet nabave (izrada projektne dokumentacije) u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini. Popis mora sadržavati naziv i sjedište ugovornih strana, predmet ugovora i navod o urednom izvršenju ugovora potvrđenom od strane naručitelja.
Jamstvo za ozbiljnost ponude
Jamstvo za ozbiljnost ponude (Naručitelj određuje u apsolutnom iznosu do 5% procijenjene vrijednosti nabave) i iznosi 9.5000,00 kuna.

Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude.

Bez obzira koje je sredstvo jamstva za ozbiljnost ponude javni naručitelj odredio, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu uplatom na žiro račun Naručitelja IBAN: HR 7223400091858300004, model 68, s pozivom na broj 7722 –OIB ponuditelja, s naznakom ‘’jamstvo za ozbiljnost ponude za projekt višenamjenske zgrade’’. Kao dokaz o izvršenoj uplati u ponudi se dostavlja izvadak sa žiro računa Ponuditelja ili izvršeni nalog za plaćanje.

Ako istekne rok valjanosti ponude ili jamstva za ozbiljnost ponude, javni naručitelj će tražiti njihovo produženje. U tu svrhu ponuditelju se daje primjereni rok.
Javni naručitelj obvezan je vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka postupka javne nabave, a presliku jamstva pohraniti sukladno s člankom 104.  Zakona.

Ponuditelji dostavljaju jamstvo za ozbiljnost ponude za slučajeve:
- odustajanje ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
- dostavljanje neistinitih podataka ,
- odbijanje potpisivanja ugovora o nabavi
- nedostavljanje jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Kao jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se:
obična zadužnica, potvrđena kod javnog bilježnika u skladu sa odredbama Ovršnog zakona.

Jamstvo za ozbiljnost ponude ne smije biti ni na koji način oštećeno (bušenjem, klamanjem i sl). Jamstvo za ozbiljnost ponude ne uvezuje se u cjelinu, već se ulaže u prozirnu plastičnu košuljicu koja se uvezuje u cjelinu s ostalom dokumentacijom. Broj stranice ne piše se na jamstvu, već na košuljici u koju je jamstvo uvezano (numerira se kao jedna stranica). Na ovakav način je omogućeno naknadno vraćanje garancije ponuditeljima.

Jamstvo za ozbiljnost ponude mora glasiti na Općina Privlaka (Faličevci 7, OIB: 73133958808).

Za Naručitelja će biti neprihvatljiva svaka ponuda za koju nije podneseno jamstvo za ozbiljnost ponude.  Jamstvo za ozbiljnost ponude vraća se ponuditelju sukladno članku 77. stavak 5. Zakona.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
Odabrani ponuditelj obvezan je u roku 8 (osam) dana od sklapanja ugovora dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bankarske garancije, za slučaj povrede ugovornih obveza od strane odabranog ponuditelja.

U bankarskoj garanciji mora biti navedeno da je korisnik garancije Naručitelj s kojim se sklapa ugovor.

Bankarska garancija mora biti bezuvjetna, neopoziva, i na “prvi poziv” korisnika garancije, “bez prigovora”, u visini 10% od vrijednosti ugovora (sa PDV-om).

Rok valjanosti garancije mora biti 30 dana od dana isteka ugovora.

Naručitelj će vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka postupka javne nabave, a presliku jamstva pohranit će uz ostalu dokumentaciju. Naručitelj će odabranom ponuditelju vratiti jamstvo za ozbiljnost ponude nakon dostave jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE
Ponuda treba sadržavati:
- Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
- Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
- Dokazi (traženi dokumenti)
- Jamstva

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE
Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

Molimo da Vašu ponudu dostavite:
- rok za dostavu ponude: (datum, sat) u roku najduže 5 dana od dana upućivanja poziva odnosno objave na web stranici,
- način dostave ponude: (osobno ili poštom).
- mjesto dostave ponude: Općina Privlaka, Faličevci 7, 32 251 Privlaka.

Mjesto, vrijeme i datum otvaranja ponuda te način otvaranja ponuda:
Privlaka, Općina Privlaka, Faličevci 7, 31. ožujka 2014. godine u 12,00 sati, javno otvaranje ponuda.

5. OSTALO
Obavijesti u vezi predmeta nabave: općinski načelnik Darko Galić.
Obavijesti o rezultatima: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 10 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

OPĆINSKI NAČELNIK
Darko Galić

DOKUMENTACIJA ZA PREUZIMANJE:
Obrazac 3 3A projektni zadatak i poziv 26.03.2014.
Obrazac 4 ponudbeni list
Odluka o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti
Pravilnik o nabavama bagatelne vrijednosti

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun