Projekt: „Ojačaj svoj radni potencijal“

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava
Europske unije Europski socijalni fond
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

×

Poruka

Failed loading XML...

OBAVIJEST o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Privlaka

I. UPUTE ZA IZRADU PONUDE

1. OPĆI PODACI
Davatelj koncesije: Općina Privlaka, OIB:73133958808
Sjedište: Faličevci 7, 32251 Privlaka
Tel: 032/398-822, Fax: 032/398-487
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web stranica: http://opcina-privlaka.hr
Služba zadužena za kontakt: Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka

2. Ne postoji nijedan gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu čl. 13. Zakona o javnoj nabavi

3. Vrsta koncesije: koncesija za javne usluge

4. Broj koncesija: 1

5. Procijenjena vrijednost koncesije: 70.000,00 kuna godišnje, odnosno 350.000,00 kuna za 5 godina.

6. Početna godišnja naknada: 10% od ukupnog prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti za koju se daje koncesija.

7. Predmet koncesije: komunalna djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Privlaka

8. Priroda i opseg djelatnosti koncesije: provjera ispravnosti, čišćenje i kontrolu dimovodnih objekata i uređaja za loženje, obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje

9. Mjesto obavljanja koncesije: Područje općine Privlaka

10. Rok trajanja koncesije: koncesija se daje na vrijeme od 5 godina od dana sklapanja ugovora o koncesij.
Davatelj koncesije može produljiti postojeći ugovor o koncesiji za javnu uslugu pod uvjetima propisanim čl. 39. st. 6. Zakona o koncesijama (NN br. 143/12)

11. Dokazivanje sposobnosti: Sve navedene dokaze o sposobnosti ponuditelji mogu dostaviti u obliku neovjerenih preslika. Davatelj koncesije zadržava pravo prije sklapanja ugovora o koncesiji od odabranog ponuditelja zatražiti izvornike ili ovjerene preslike priloženih dokaza o sposobnosti.

12. Kriterij za odabir: ekonomski najpovoljnija ponuda
1. Povoljnost ponude-financijska
- financijska povoljnost ponude cijeni se prema visini naknade za koncesiju. Najviša ponuđena naknada za koncesiju nosi 10 bodova, a svaka sljedeća niža po 1 bod manje u odnosu na prethodnu.

2. Radno iskustvo u obavljanju dimnjačarskih usluga
- za svakih 5 godina radnog iskustva po 1 bod.

3. Povoljnost cijene za pružanje usluga
- povoljnost cijene utvrđuje se temeljem godišnjeg opsega radova tj. ponuđene cijene za svaku stavku cjenika množe se sa procijenjenim opsegom posla tijekom godine i zbrajaju. Tako dobiveni najniži iznos dobiva 70 bodova. Broj bodova za svaku sljedeću ponuđenu cijenu umanjuje se za postotak za koji je ta cijena veća od najniže.

13. Način i rok priopćavanja odabira: Odluku o odabiru najpovoljnijih ponuditelja donosi Općinsko vijeće Općine Privlaka na prijedlog Stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti obavljanja dimnjačarskih poslova, o čemu će svaki ponuditelj biti pisano obaviješten. Rok za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja iznosi 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. Svi ponuditelji koji su sudjelovali u postupku dodjele koncesije, nakon izbora ponuditelja bit će bez odogode obaviješteni o izboru ponuditelja.

14. Ugovor o koncesiji
Ugovor o koncesiji sklapa se u roku od 10 dana od dana kada je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja postala izvršna. Prije potpisivanja ugovora o koncesiji s odabranim ponuditeljem Općina Privlaka tražit će potrebna jamstva (zadužnica) radi osiguranja naplate koncesijske naknade te naknade moguće štete zbog neispunjenja obveza iz ugovora.

15. Sudjelovanje podizvoditelja: Nije dopušteno.

16. Podnošenje ponuda
Ponude s traženom dokumentacijom podnose se davatelju koncesije u pisanom obliku putem pošte preporučeno ili se predaju osobno Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Privlaka, Faličevci 7, u zatvorenoj omotnici s naznakom „KONCESIJA ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA - NE OTVARAJ“ te adresom ponuditelja.

17. Rok za predaju ponuda: najmanje 30 dana od dana slanja na objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije bez obzira na način dostave.
Ponude dostavljene nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se razmatrati.

18. Javno otvaranje ponuda održat će se u prostorijama Općine Privlaka, 22. rujna 2014. godine u 10, 00 sati.
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja uz predočenje dokaza o ovlasti.
Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici ponuditelja i stručno povjerenstvo za davanje koncesije.

19. Rok valjanosti ponude:
Rok valjanosti ponude: 60 dana od dana predviđenog za otvaranje i predaju ponuda.

20. Ponuda uz potpisan i ovjeren obrazac ponude mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

20.1. Dokazi da nema razloga za isključenje:
Potvrda porezne uprave da je ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije.
Izjava o nekažnjavanju sukladno čl. 67. st.1 točka 1.  Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11 i 83/13.) (Prilog 2. Dokumentacije). Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta i ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije.

20.2. Dokazi pravne i poslovne sposobnosti
Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili potvrda kojom se dokazuje da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet koncesije, koje ne smiju biti starije od 3 mjeseca od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije.

20.3. Dokazi financijske sposobnosti
Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija, BON-2, SOL-2 ili drugi odgovarajući - prikladni dokument, kojim gospodarski subjekt dokazuje solventnost tj. da mu račun nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci, i da nema evidentirane naloge za plaćanje za čije izvršenje nema pokrića na računu. Dokument ne smije biti stariji od trideset (30) dana računajući od dana objave obavjesti o namjeri davanja koncesije.
Potvrda davatelja koncesije kojom ponuditelj dokazuje da nema dospjelih dugovanja prema Općini Privlaka, ne starija od 30 dana od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije.

20. 4. Dokazi tehničke i stručne sposobnosti
Dokaz gospodarskog subjekta da raspolaže stručnim osobama potrebnim za izvršenje ugovora o koncesiji (preslike svjedodžbi ili drugih odgovarajućih dokumenata koji dokazuju stučnu spremu ili kvalifikaciju zaposlenika)
Dokaz o trajanju obavljanja dimnjačarske djelatnosti (Izjava ponuditelja dana pod materijalnom i kaznenom odgovornošću o trajanju obavljanja dimnjačarskih poslova.)
Dokaze o uređajima i opremi kojima ponuditelj raspolaže u svrhu izvršenja ugovora o koncesiji odnosno tehničkoj opremljenosti. Dokaz se daje u obliku izjave o posjedovanju osnovnog alata odnosno tehničke opreme za obavljanje dimnjačarske djelatnosti.

20.5. Jamstvo za ozbiljnost ponude
Jamstvo za ozbiljnost ponude je bjanko zadužnica ovjerena od javnog bilježnika u iznosu od 1.000,00 kuna.
Jamstvo za ozbiljnost ponude mora se priložiti. Nedostatak ovog dokaza je neotklonjiv nedostatak. Jamstvo za obiljnost ponude je potrebno staviti u prozirni omot s rupicama kako se ne bi oštetilo prilikom uvezivanja ponude. Prozirni omot potrebno je zatvoriti (zaklamati ili zalijepiti ali paziti da se ne ošteti bianco zadužnica) radi onemogućavanja naknadnog vađenja i umetanja dokumentacije.
Jamstvo za ozbiljnost ponude, natjecatelja čija ponuda nije prihvaćena, naručitelj vraća najkasnije 30 dana nakon odluke o odabiru ili poništenja nadmetanja (ako nije iskorišteno), osim ako je zatražio produljenje važenja jamstva, sukladno traženom produljenju roka valjanosti ponude. Jamstvo se vraća bez odgode ako se ponuda ne razmatra pri odabiru.

20.6. Jamstvo za uredno izvršenje obveza iz ugovora.
Izjava ponuditelja da će u slučaju odabira njegove ponude a kod zaključivanja ugovora dostaviti bjanko zadužnicu ovjerenu od javnog bilježnika na 17.500,00 kuna kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

20.7. Cjenik dimnjačarskih usluga analitički iskazan sa jediničnim cijenama bez i sa PDV-om, potpisan i ovjeren od strane ponuditelja (Prilog 1. Dokumentacije).

20.8. Izjava o prihvaćanju uvjeta iz dokumentacije (Prilog 3. Dokumentacije).

20.9. Izjava ponuditelja o prihvaćanju obveze pribavljanja prethodne suglasnosti davatelja koncesije na donošenje i izmjene cjenika (Prilog 4. Dokumentacije).

20.10. Potpisan nacrt Ugovora

21. Ponuda mora biti uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude. U ponudi svaka stranica mora biti označena svojim rednim brojem kroz ukupan broj stranica.
Ispravke u ponudi uraditi tako da se prekriži pogrešan upis i na pogodnom mjestu upiše ispravan podatak. Svaki ispravak mora potpisati osoba koja potpisuje ponudu, navesti datum ispravka i potvrditi pečatom. U protivnim, ponuda će biti odbačena kao neprihvatljiva.

22. Valuta ponude: Hrvatska kuna

23. Jezik i pismo na kojima ponude moraju biti napisane: hrvatski jezik i latinično pismo.

24. Naziv i adresa tijela nadležnog za rješavanje žalbe te podaci o rokovima za podnošenje žalbe:
Nezadovoljna strana može, pod uvjetima utvrđenim Zakonom o javnoj nabavi, izjavljivanjem žalbe i drugih zahtjeva, tražiti zaštitu svojih prava pred Državnom komisijom protiv odluke, radnje, propuštanja radnje naručitelja koju je na temelju ZJN trebalo obaviti, te postupaka na koje se mora primijeniti Zakon o javnoj nabavi.
Sukladno članku 146. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 90/11 i 83/13, 143/13), žalba se izjavljuje u pisanom obliku neposredno ili poštom Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave u roku 5 dana od:
- objave obavjesti o namjeri davanja koncesije u odnosu na sadržaj obavijesti o namjeri davanja koncesije i dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji),
- objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
- otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju te postupak otvaranja ponuda,
- primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.
Žalitelj koji propusti izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka nadmetanja nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.
Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i davatelju koncesije na dokaziv način.

25. Rok mirovanja: sukladno članku 30. stavak 1. Zakona o koncesijama (NN br. 143/12) Davatelj koncesije neće potpisati Ugovor o koncesiji prije isteka roka miraovanja, koji iznosi 15 dana od dana dostave odluke o davanju koncesije svako ponuditelju.

26. Dokumentacija za davanje koncesije stavljena je na raspolaganje te se može preuzeti u Elektroničkom oglasniku javne nabave i na web stranici Općine Privlaka.

Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Privlaka objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 25. kolovoza 2014. godine.

DOKUMENTI:
OBRAZAC PONUDE
Prilog 1 - CJENIK DIMNJAČARSKIH USLUGA
Prilog 2 - IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU
Prilog 3 - IZJAVA O PRIHVAĆANJU UVJET IZ DOKUMENACIJE
Prilog 4 - IZJAVA PONUDITELJA O PRIHVAĆANJU OBVEZE
Nacrt ugovora uz Dokumentaciju

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun